خرید مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

62 نوع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


VDR 150V-14

VDR 150V-14
وریستور 150 ولت 14 میلی متر

38/400 ریال
VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC
وی دی آر 47 ولت 7 میلی متر NEC

24/200 ریال
VDR 39V-10

VDR 39V-10
وی دی آر 39 ولت 10 میلی متر

64/000 ریال
VDR 180V-7

VDR 180V-7
وی دی آر 180 ولت 7 میلی متر

23/200 ریال
VDR 820V DC-20

VDR 820V DC-20
وی دی آر 820 ولت 20 میلی متر

120/000 ریال
VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20
وی دی آر 680 ولت 20 میلی متر

81/200 ریال
VDR 470V-20

VDR 470V-20
وی دی آر 470 ولت 20 میلی متر

83/000 ریال
VDR 120V-10

VDR 120V-10
وی دی آر 120 ولت 10 میلی متر

24/200 ریال
VDR 22V-7

VDR 22V-7
وی دی آر 22 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14
وی در آر 60 ولت 14 میلی متر

36/500 ریال
VDR 18V-7

VDR 18V-7
وی دی آر 18 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 910V DC-20

VDR 910V DC-20
وی دی آر 910 ولت 20 میلی متر

129/000 ریال
VDR 680V-14

VDR 680V-14
وی دی آر 680 ولت 14 میلی متر

60/000 ریال
VDR 510V-20

VDR 510V-20
وی دی آر 510 ولت 20 میلی متر

119/000 ریال
VDR 510V-14

VDR 510V-14
وی دی آر 510 ولت 14 میلی متر

38/000 ریال
VDR 430V-10

VDR 430V-10
وی دی آر 430 ولت 10 میلی متر

19/400 ریال
VDR 390V-20

VDR 390V-20
وی دی آر 390 ولت 20 میلی متر

109/000 ریال
VDR 390V-7

VDR 390V-7
وی دی آر 390 ولت 7 میلی متر

19/400 ریال
VDR 200V-7

VDR 200V-7
وی دی آر 200 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7
وی دی آر 56 ولت 7 میلی متر

13/800 ریال
VDR 47V-14

VDR 47V-14
وی دی آر 47 ولت 14 میلی متر

46/100 ریال
VDR 47V-7

VDR 47V-7
وی دی آر 47 ولت 7 میلی متر

22/000 ریال
VDR 39V-7

VDR 39V-7
وی دی آر 39 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 33V-7

VDR 33V-7
وی دی آر 33 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 18V-10

VDR 18V-10
وی دی آر 18 ولت 10 میلی متر

29/500 ریال
VDR 360V-7

VDR 360V-7
وی دی آر 360 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 820V DC-14

VDR 820V DC-14
وی دی آر 820 ولت 14 میلی متر

71/800 ریال
VDR 120V-7

VDR 120V-7
وی دی آر 120 ولت 7 میلی متر

24/200 ریال
VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14
وی دی آر 910 ولت 14 میلی متر

48/600 ریال
VDR 430V-14

VDR 430V-14
وی دی آر 430 ولت 14 میلی متر

39/500 ریال
VDR 430V-7

VDR 430V-7
وی دی آر 430 ولت 7 میل متر

23/200 ریال
VDR 1800V-14

VDR 1800V-14
وی دی آر 1800 ولت 14 میلی متر

48/600 ریال
VDR 120V-14

VDR 120V-14
وی دی آر 120 ولت 14 میلی متر

85/100 ریال
VDR 240V-10

VDR 240V-10
وی دی آر 240 ولت 10 میلی متر

23/000 ریال
VDR 470V-7

VDR 470V-7
وی دی آر 470 ولت 7 میلی متر

12/600 ریال
VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7
وی دی آر 240 ولت 7 میلی متر

45/040 ریال