خرید مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

61 نوع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود VDR 18V-7

VDR 18V-7

وریستور (مقاومت تابع ولتاژ) 18 ولت با قطر 7 میلی متر

17/230 ریال
موجود VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 56 ولت DC با قطر 7 میلی متر

9/000 ریال
موجود VDR 120V-7

VDR 120V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 120 ولت با قطر 7 میلی متر

17/230 ریال
موجود VDR 120V-14

VDR 120V-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 120 ولت با قطر 14 ميلي متر

60/350 ریال
موجود VDR 360V-7

VDR 360V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 360 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 220V-7

VDR 220V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 220 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 22V-7

VDR 22V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 22 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 430V-20

VDR 430V-20

وريستور ( مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت با قطر 20 ميلي متر

77/590 ریال
موجود VDR 120V-10

VDR 120V-10

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 120 ولت 10 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 390V-7

VDR 390V-7

وریستور (مقاومت تابع ولتاژ) 390 ولت با قطر 7 میلی متر

17/230 ریال
موجود VDR 1800V-14

VDR 1800V-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 1800 ولت با قطر 14 ميلي متر

34/480 ریال
موجود VDR 180V-7

VDR 180V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 180 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7

ورسيتور (مقاومت تابع ولتاژ) 240 ولت DC با قطر 7 ميلي متر

43/100 ریال
موجود VDR 39V-10

VDR 39V-10

وریستور (مقاومت تابع ولتاژ) 39 ولت با قطر 10 میلی متر

43/100 ریال
موجود VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10

وریستور (مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت DC با قطر 10 میلی متر

17/230 ریال
موجود VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت DC با قطر 14 ميلي متر

25/870 ریال
موجود VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20

وريستور 680ولتي تيپ20

42/000 ریال
موجود VDR 430V-7

VDR 430V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 220V-15

VDR 220V-15

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 220 ولت با قطر 15 ميلي متر

29/310 ریال
موجود VDR 820V DC-14

VDR 820V DC-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 820 ولت DC با قطر 14 ميلي متر

51/000 ریال
موجود VDR 360V-10

VDR 360V-10

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 360 ولت با قطر 10 ميلي متر

9/000 ریال
موجود VDR 390V-20

VDR 390V-20

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 390 ولت با قطر 20 ميلي متر

77/500 ریال
موجود VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 60 ولت DC با قطر 14 میلی متر

25/870 ریال
موجود VDR 470V-10

VDR 470V-10

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 470 ولت با قطر 10 ميلي متر

20/000 ریال
موجود VDR 39V-7

VDR 39V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 39 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 680V DC-14

VDR 680V DC-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 680 ولت DC با قطر 14 ميلي متر

41/000 ریال
موجود VDR 47V-14

VDR 47V-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 47 ولت با قطر 14 ميلي متر

32/760 ریال
موجود VDR 820V DC-20

VDR 820V DC-20

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 820 ولت DC با قطر 20 ميلي متر

59/000 ریال
موجود VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 47 ولت با قطر 7 ميلي متر مارک NEC

17/230 ریال
موجود VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 910 ولت DC با قطر 14 ميلي متر

34/480 ریال