خرید مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR)

61 نوع مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC
وی دی آر 47 ولت 7 میلی متر NEC

18/002 ریال
VDR 39V-10

VDR 39V-10
وی دی آر 39 ولت 10 میلی متر

47/410 ریال
VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7
وی دی آر 240 ولت 7 میلی متر

45/039 ریال
VDR 180V-7

VDR 180V-7
وی دی آر 180 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 820V DC-20

VDR 820V DC-20
وی دی آر 820 ولت 20 میلی متر

61/655 ریال
VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20
وی دی آر 680 ولت 20 میلی متر

43/890 ریال
VDR 120V-10

VDR 120V-10
وی دی آر 120 ولت 10 میلی متر

18/002 ریال
VDR 22V-7

VDR 22V-7
وی دی آر 22 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14
وی در آر 60 ولت 14 میلی متر

27/037 ریال
VDR 430V-20

VDR 430V-20
وی دی آر 430 ولت 20 میلی متر

81/082 ریال
VDR 18V-7

VDR 18V-7
وی دی آر 18 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 910V DC-20

VDR 910V DC-20
وی دی آر 910 ولت 20 میلی متر

90/088 ریال
VDR 680V DC-14

VDR 680V DC-14
وی دی آر 680 ولت 14 میلی متر

42/845 ریال
VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10
وی دی آر 430 ولت 10 میلی متر

18/002 ریال
VDR 390V-20

VDR 390V-20
وی دی آر 390 ولت 20 میلی متر

80/987 ریال
VDR 390V-10

VDR 390V-10
وی دی آر 390 ولت 10میلی متر

32/433 ریال
VDR 390V-7

VDR 390V-7
وی دی آر 390 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 240V-20

VDR 240V-20
وی دی آر 240 ولت 20 میلی متر

79/640 ریال
VDR 200V-7

VDR 200V-7
وی دی آر 200 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7
وی دی آر 56 ولت 7 میلی متر

9/405 ریال
VDR 47V-14

VDR 47V-14
وی دی آر 47 ولت 14 میلی متر

34/238 ریال
VDR 47V-7

VDR 47V-7
وی دی آر 47 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 39V-7

VDR 39V-7
وی دی آر 39 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 33V-7

VDR 33V-7
وی دی آر 33 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 18V-10

VDR 18V-10
وی دی آر 18 ولت 10 میلی متر

18/002 ریال
VDR 360V-7

VDR 360V-7
وی دی آر 360 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 820V DC-14

VDR 820V DC-14
وی دی آر 820 ولت 14 میلی متر

53/295 ریال
VDR 220V-7

VDR 220V-7
وی دی آر 220 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 120V-7

VDR 120V-7
وی دی آر 120 ولت 7 میلی متر

18/002 ریال
VDR 820V DC-10

VDR 820V DC-10
وی دی آر 820 ولت 10 میلی متر

36/033 ریال
VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14
وی دی آر 910 ولت 14 میلی متر

36/033 ریال
VDR 560V-14

VDR 560V-14
وی دی آر 560 ولت 14 میلی متر

36/033 ریال
VDR 470V-10

VDR 470V-10
وی دی آر 470 ولت 10 میلی متر

18/810 ریال
VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14
وی دی آر 430 ولت 14 میلی متر

27/037 ریال
VDR 430V-7

VDR 430V-7
وی دی آر 430 ولت 7 میل متر

18/002 ریال
VDR 270V-7

VDR 270V-7
وی دی آر 270 ولت 7 میلی متر

8/000 ریال