خرید شاتکی(schottky)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع شاتکی(schottky)

66 نوع شاتکی(schottky) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


MBR 30100PT TO-247

MBR 30100PT TO-247

320/000 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

35/000 ریال
SR 2200

SR 2200
دیود SR 2200

57/475 ریال
MBR 20150CT

MBR 20150CT
دیود MBR 20150CT

78/375 ریال
SBL 2060CT

SBL 2060CT
دیود SBL 2060CT

81/804 ریال
MBR 1060CT

MBR 1060CT
دیود MBR 1060CT

81/804 ریال
STPS 1545CT

STPS 1545CT
دیود STPS 1545CT

143/165 ریال
MBR 3045CT

MBR 3045CT
دیود MBR 3045CT

88/825 ریال
DIODE MBR 320

DIODE MBR 320
دیود MBR 320

24/567 ریال
MBR 4045CT

MBR 4045CT
دیود MBR4045CT

188/100 ریال
MBR 2045CT TO-220F

MBR 2045CT TO-220F
دیود MBR 2045CT

61/655 ریال
MBR 30100CT TO-220

MBR 30100CT TO-220
دیود MBR30100CT

175/000 ریال
SR 160

SR 160
دیود SR 160

9/016 ریال
SR 260

SR 260
دیود SR 260

10/450 ریال
SB 260

SB 260
دیود SB 260

18/002 ریال
STPS 2045CT

STPS 2045CT
دیود STPS 2045CT

83/600 ریال
SR 506

SR 506
دیود SR 506

35/000 ریال
MBR 3045PT

MBR 3045PT

250/000 ریال
SB 560

SB 560
دیود SB 560

36/033 ریال
1N 5819

1N 5819
دیود 1N 5819

4/200 ریال
1N 5822

1N 5822
دیود 1N 5822

15/000 ریال
STPS 6045CW

STPS 6045CW
دیود STPS6045CW

376/200 ریال
SS36 DO-214AB

SS36 DO-214AB
دیود SS36

16/800 ریال
DIODE MBR 160S

DIODE MBR 160S
دیود MBR 160S

12/000 ریال
MBR 30H100CT TO-247

MBR 30H100CT TO-247
دیود MBR 30H100CT TO-247

243/950 ریال
SR 5200

SR 5200
دیود SR 5200

116/230 ریال
SB 140

SB 140
دیود SB 140

9/490 ریال
SBRF 20100

SBRF 20100
دیود SBRF 20100

72/067 ریال
DIODE MBRF 20U200

DIODE MBRF 20U200
دیود MBRF 20U200

DIODE MBR 30200CT

DIODE MBR 30200CT
دیود MBR 30200CT

270/199 ریال
SR 860

SR 860
دیود SR 860

37/930 ریال
DIODE 2G2D0216

DIODE 2G2D0216
دیود 2G2D0216

18/950 ریال
MBRF 20150

MBRF 20150
دیود MBRF 20150

MBR 6045

MBR 6045
دیود MBR 6045

D15SCA4M

D15SCA4M
دیود D15SCA4M

3/150 ریال
SR 3100

SR 3100
دیود SR 3100

54/560 ریال