خرید شاتکی(schottky)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع شاتکی(schottky)

72 نوع شاتکی(schottky) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


1N5818

1N5818

6/500 ریال
MBRB 20100CT

MBRB 20100CT
دیود MBRB20100CT

318/000 ریال
SB540

SB540
دیود SB540

49/000 ریال
DIODE SB5100

DIODE SB5100
دیود SB5100

49/000 ریال
DIODE 21DQ04

DIODE 21DQ04
دیود 21DQ04

9/000 ریال
SS36 DO-214AB

SS36 DO-214AB
دیود SS36

19/500 ریال
MBR 30100PT TO-247

MBR 30100PT TO-247

497/000 ریال
SR 3200

SR 3200
دیود SR 3200

35/000 ریال
MBR 20150CT

MBR 20150CT
دیود MBR 20150CT

89/000 ریال
SBL 2060CT

SBL 2060CT
دیود SBL 2060CT

139/000 ریال
MBR 1060CT

MBR 1060CT
دیود MBR 1060CT

95/000 ریال
STPS 1545CT

STPS 1545CT
دیود STPS 1545CT

159/000 ریال
MBR 3045CTW

MBR 3045CTW
دیود MBR 3045CT

142/000 ریال
DIODE MBR 160S

DIODE MBR 160S
دیود MBR 160S

12/000 ریال
MBR 4045CT

MBR 4045CT
دیود MBR4045CT

209/000 ریال
MBR 2045CT TO-220F

MBR 2045CT TO-220F
دیود MBR 2045CT

72/000 ریال59/500 ریال
MBR 30100CT TO-220

MBR 30100CT TO-220
دیود MBR30100CT

235/000 ریال
SR 160

SR 160
دیود SR 160

9/730 ریال
SR 260

SR 260
دیود SR 260

11/200 ریال
SB 260

SB 260
دیود SB 260

19/400 ریال
SR 506

SR 506
دیود SR 506

37/800 ریال
MBR 20100CT

MBR 20100CT
دیود MBRF 20100

82/000 ریال
MBR 2045

MBR 2045
دیود MBRF 2045

182/000 ریال
SB 360

SB 360
دیود SB 360

29/000 ریال
SB 560

SB 560
دیود SB 560

38/900 ریال
SR 360

SR 360
دیود SR 360

35/000 ریال
1N 5819

1N 5819
دیود 1N 5819

5/400 ریال
1N 5822

1N 5822
دیود 1N 5822

16/200 ریال
MBR10100CT

MBR10100CT
دیود MBR10100CT

98/000 ریال
STPS 6045CW

STPS 6045CW
دیود STPS6045CW

458/000 ریال
SR 2200

SR 2200
دیود SR 2200

62/000 ریال
DIODE MBR 320

DIODE MBR 320
دیود MBR 320

28/000 ریال
MBR 30H100CT TO-247

MBR 30H100CT TO-247
دیود MBR 30H100CT TO-247

231/752 ریال
SR 5200

SR 5200
دیود SR 5200

110/418 ریال
SB 140

SB 140
دیود SB 140

15/000 ریال
SBRF 20100

SBRF 20100
دیود SBRF 20100

72/067 ریال