خرید دیود فلزی(Diode steel)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود فلزی(Diode steel)

11 نوع دیود فلزی(Diode steel) موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


DIODE D85 HF120 (232)

DIODE D85 HF120 (232)
دیود D85 HF120

1/105/000 ریال
FELEZI 6NZ70

FELEZI 6NZ70
دیود فلزی 6NZ70

FELEZI 50HF120 (234)

FELEZI 50HF120 (234)
دیود فلزی 50HF120

792/556 ریال
DIODE D25 HFR120 (234)

DIODE D25 HFR120 (234)
دیود D25 HFR120

407/680 ریال
DIODE D25 HF120 (235)

DIODE D25 HF120 (235)
دیود D25 HF120

387/296 ریال
DIODE D85 HFR120 (236)

DIODE D85 HFR120 (236)
دیود D85 HF120

1/105/000 ریال
DIODE D50 HF120 (233)

DIODE D50 HF120 (233)
دیود D50 HF120

216/172 ریال
DIODE D50 HF120 (231)

DIODE D50 HF120 (231)
دیود D50 HF120

216/172 ریال
FELEZI 25HF120

FELEZI 25HF120
دیود فلزی 25HF120

FELEZI 25HFR120 (233)

FELEZI 25HFR120 (233)
دیود فلزی 25HFR120

667/983 ریال
FELEZI 50HFR120 (234)

FELEZI 50HFR120 (234)
دیود فلزی 50HFR120

792/556 ریال