خرید دیود فست(Fast diod)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود فست(Fast diod)

94 نوع دیود فست(Fast diod) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


U 1640G TO-220

U 1640G TO-220
دیود U1640G

365/750 ریال
MUR 3060WTG

MUR 3060WTG

520/000 ریال
MUR 160 ORG

MUR 160 ORG

365/750 ریال
MUR 3060PT

MUR 3060PT

415/910 ریال
DIODE UG2D

DIODE UG2D

83/600 ریال
BYQ 28

BYQ 28
دیود BYQ 28

98/230 ریال
RHRP 15120

RHRP 15120
دیود RHRP 15120

282/150 ریال
ORG
U 1560G ORG

U 1560G ORG
دیود U 1560G ORG

292/600 ریال
MUR 460 ORG

MUR 460 ORG
دیود MUR 460 ORG

64/153 ریال
UHF 10JT

UHF 10JT
دیود UHF 10JT

351/262 ریال
RF1501 TO-220

RF1501 TO-220
دیود RF1501

180/149 ریال
BYV 26

BYV 26
دیود byv 26

39/710 ریال
2CL75

2CL75
دیود 2CL75

65/000 ریال
FMLG 12S

FMLG 12S
دیود FMLG 12S

131/005 ریال
MUR 1660CTA

MUR 1660CTA
دیود MUR 1660CTA

180/148 ریال
FR 154

FR 154
دیود FR 154

8/360 ریال
FR 104

FR 104
دیود FR 104

8/360 ریال
STPR 1020CT

STPR 1020CT
دیود STPR 1020CT

105/000 ریال
UF 4007 uf4007

UF 4007 uf4007
دیود UF 4007

6/270 ریال
MUR 1560

MUR 1560
دیود MUR 1560

75/000 ریال
MURF 1620

MURF 1620
دیود MUR 1620

330/000 ریال
RGP 15

RGP 15
دیود RGP 15

18/810 ریال
1N 4936

1N 4936
دیود 1N 4936

3/259 ریال
UF 5408

UF 5408
دیود UF 5408

13/000 ریال
1N 4148 ST 1n4148

1N 4148 ST 1n4148
دیود 1N4148

1/570 ریال
MUR 1640CT TO-220 ORG

MUR 1640CT TO-220 ORG

401/500 ریال
FR 106

FR 106
دیود FR 106

10/000 ریال
MUR 140

MUR 140
دیود MUR 140

113/770 ریال
T 4512H

T 4512H
دیود T 4512H

151/700 ریال
R3060G2

R3060G2
دیود R3060G2

948/070 ریال
F 30U60DN TO-247

F 30U60DN TO-247
دیود F30U60DN TO-247

261/250 ریال
DIODE FR 207

DIODE FR 207
دیود FR 207

6/000 ریال
HER 305

HER 305
دیود HER 305

47/410 ریال
HER 303

HER 303
دیود HER 303

45/039 ریال
HER 306

HER 306
دیود HER 306

34/490 ریال
RHRP 8120

RHRP 8120
دیود RHRP 8120

151/700 ریال