خرید اداپتور(Adaptor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع اداپتور(Adaptor)

105 نوع اداپتور(Adaptor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ADAPTOR SWITCHING 5V 6A

ADAPTOR SWITCHING 5V 6A
آداپتور 5 ولت 6 آمپر

1/950/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 4A

ADAPTOR SWITCHING 15V 4A
آداپتور 15 ولت 4 آمپر

3/900/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 5A LEXUS

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A LEXUS
آداپتور 24 ولت 5 آمپر

3/980/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI YNQX

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI YNQX

750/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI

980/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 3A

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A
آداپتور 24 ولت 3 آمپر

2/890/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A GHK

2/340/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI
آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر

1/150/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 2A MOSO

ADAPTOR SWITCHING 24V 2A MOSO

2/100/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 3.3A

ADAPTOR SWITCHING 12V 3.3A

1/430/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 9V 2A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 9V 2A DIVARI

1/100/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI

1/325/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 24V 1.25A

ADAPTOR SWITCHING 24V 1.25A
آداپتور 24 ولت 1.25 آمپر

1/850/000 ریال
ADAPTOR 6V 1A

ADAPTOR 6V 1A

715/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 2A

ADAPTOR SWITCHING 12V 2A

715/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 15V 7A

ADAPTOR SWITCHING 15V 7A
آداپتور 15 ولت 7 آمپر

2/650/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 2A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 12V 2A ROMIZI
آداپتور 12 ولت 2 آمپر

1/039/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A

1/765/000 ریال
ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A PACE
آداپتور 12 ولت 5 آمپر

992/750 ریال
ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A SK BROADBAND

567/102 ریال