خرید ترانس(Trans)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانس(Trans)

47 نوع ترانس(Trans) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

925/000 ریال
TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

925/000 ریال
TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

925/000 ریال
TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

1/145/000 ریال
TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

868/000 ریال
TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

925/000 ریال
TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

925/000 ریال
TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

1/145/000 ریال
TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 9V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 2SAR NEW TRANS

1/145/000 ریال
TRANS 12V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 1A 2SAR NEW TRANS

1/895/000 ریال
TRANS 12V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 3SAR NEW TRANS

1/145/000 ریال
TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

12/540/000 ریال
TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

1/672/000 ریال
TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

1/242/894 ریال
TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

1/295/800 ریال
TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

1/672/000 ریال
TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

882/636 ریال
TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

1/729/256 ریال
TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

4/211/350 ریال
TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

1/145/000 ریال
TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

2/130/366 ریال
TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

2/882/072 ریال
TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

4/284/500 ریال
TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

2/508/000 ریال
TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

2/650/000 ریال
TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

1/672/000 ریال
TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

3/307/000 ریال
TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

2/275/000 ریال
TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

900/666 ریال