خرید ترانس(Trans)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانس(Trans)

47 نوع ترانس(Trans) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

438/900 ریال
TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

470/250 ریال
TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

3/061/850 ریال
TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

2/110/900 ریال
TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

815/100 ریال
TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

13/200/000 ریال
TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

462/000 ریال
TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

462/000 ریال
TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

470/250 ریال
TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

815/100 ریال
TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

1/760/000 ریال
TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

1/308/310 ریال
TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

1/364/000 ریال
TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

1/760/000 ریال
TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

462/000 ریال
TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

929/090 ریال
TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

1/820/270 ریال
TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

4/433/000 ریال
TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

495/000 ریال
TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

2/242/490 ریال
TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

3/033/760 ریال
TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

4/284/500 ریال
TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

2/640/000 ریال
TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

2/530/000 ریال
TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

1/760/000 ریال
TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

948/070 ریال
TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

547/990 ریال
TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

322/340 ریال
TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

568/840 ریال
TRANS 12V 500MA 2SAR

TRANS 12V 500MA 2SAR

TRANS 12V 2A

TRANS 12V 2A

511/940 ریال
TRANS 18V 1A

TRANS 18V 1A

227/550 ریال
TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

470/250 ریال