خرید ترانس(Trans)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانس(Trans)

47 نوع ترانس(Trans) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

420/000 ریال
TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

420/000 ریال
TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

450/000 ریال
TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

780/000 ریال
TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

450/000 ریال
TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

4/100/000 ریال
TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

2/930/000 ریال
TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

2/020/000 ریال
TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

450/000 ریال
TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

780/000 ریال
TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

TRANS HIGH VOLTAGE MACROFER OLD

12/000/000 ریال
TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 3SAR NEW TRANS

420/000 ریال
TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

1/600/000 ریال
TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

1/189/370 ریال
TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

1/240/000 ریال
TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

1/600/000 ریال
TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 2SAR NEW TRANS

420/000 ریال
TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 2SAR NEW TRANS

947/950 ریال
TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 2SAR NEW TRANS

1/654/790 ریال
TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

4/030/000 ریال
TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

450/000 ریال
TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 5A 2SAR

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

2/038/630 ریال
TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

2/757/960 ریال
TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

2/400/000 ریال
TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

2/300/000 ریال
TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

1/600/000 ریال
TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

967/310 ریال
TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 1A 2SAR NEW TRANS

559/110 ریال
TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

293/040 ریال
TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

517/130 ریال
TRANS 12V 500MA 2SAR

TRANS 12V 500MA 2SAR

TRANS 12V 2A

TRANS 12V 2A

465/400 ریال
TRANS 18V 1A

TRANS 18V 1A

206/860 ریال