خرید مقاومت های 2وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 2وات

109 نوع مقاومت های 2وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 470K 2W

RES 470K 2W
مقاومت 470 کیلو اهم 2 وات

20/000 ریال
RES 4.7K 2W

RES 4.7K 2W
مقاومت 4.7 کیلو اهم 2 وات

6/000 ریال
RES 1.2R 2W

RES 1.2R 2W
مقاومت 1.2 اهم 2 وات

6/500 ریال
RES 1.8R 2W

RES 1.8R 2W
مقاومت 1.8 اهم 2 وات

6/650 ریال
RES 150K 2W

RES 150K 2W
مقاومت 150 کیلو اهم 2 وات

7/330 ریال
RES 22K 2W

RES 22K 2W
مقاومت 22 کیلو اهم 2 وات

6/770 ریال
RES 3.9K 2W

RES 3.9K 2W
مقاومت 3.9 کیلو اهم 2 وات

6/290 ریال
RES 1K 2W

RES 1K 2W
مقاومت 1 کیلو اهم 2 وات

6/150 ریال
RES 330R 2W

RES 330R 2W
مقاومت 330 اهم 2 وات

5/824 ریال
RES 180R 2W

RES 180R 2W
مقاومت 180 اهم 2 وات

6/770 ریال
RES 150R 2W

RES 150R 2W
مقاومت 150 اهم 2 وات

7/560 ریال
RES 100R 2W

RES 100R 2W
مقاومت 100 اهم 2 وات

7/840 ریال
RES 68R 2W

RES 68R 2W
مقاومت 68 اهم 2 وات

6/280 ریال
RES 680R 2W

RES 680R 2W
مقاومت 680 اهم 2 وات

6/280 ریال
RES 47R 2W

RES 47R 2W
مقاومت 47 اهم 2 وات

6/260 ریال
RES 18R 2W

RES 18R 2W
مقاومت 18 اهم 2 وات

6/900 ریال
RES 15R 2W

RES 15R 2W
مقاومت 15 اهم 2 وات

7/900 ریال
RES 3.9R 2W

RES 3.9R 2W
مقاومت 3.9 اهم 2 وات

7/900 ریال
RES 56K 2W

RES 56K 2W
مقاومت 56 کیلو اهم 2 وات

6/500 ریال
RES 10R 2W

RES 10R 2W
مقاومت 10 اهم 2 وات

6/480 ریال
RES 2.2K 2W

RES 2.2K 2W
مقاومت 2.2 کیلو اهم 2 وات

6/770 ریال
RES 8K 2W

RES 8K 2W
مقاومت 8 کیلو اهم 2 وات

5/640 ریال
RES 27K 2W

RES 27K 2W
مقاومت 27 کیلو اهم 2 وات

6/770 ریال
RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W
مقاومت 0.47 اهم 2 وات

6/810 ریال
RES 39K 2W

RES 39K 2W
مقاومت 39 کیلو اهم 2 وات

6/200 ریال
RES 360R 2W

RES 360R 2W
مقاومت 360 اهم 2 وات

5/640 ریال
RES 100K 2W

RES 100K 2W
مقاومت 100 کیلو اهم 2 وات

6/370 ریال
RES 220R 2W

RES 220R 2W
مقاومت 220 اهم 2 وات

6/330 ریال
RES 500R 2W

RES 500R 2W
مقاومت 500 اهم 2 وات

5/640 ریال
RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W
مقاومت 0.75 اهم 2 وات

6/700 ریال
RES 0.22R 2W

RES 0.22R 2W
مقاومت 0.22 اهم 2 وات

6/810 ریال
RES 56R 2W

RES 56R 2W
مقاومت 56 اهم 2 وات

7/020 ریال
RES 5.6K 2W

RES 5.6K 2W
مقاومت 120 کیلو اهم 2 وات

6/740 ریال
RES 0.68R 2W

RES 0.68R 2W
مقاومت 0.68 اهم 2 وات

6/770 ریال
RES 33K 2W

RES 33K 2W
مقاومت 33 کیلو اهم 2 وات

6/290 ریال
RES 30K 2W

RES 30K 2W
مقاومت 30 کیلو اهم 2 وات

5/640 ریال