خرید مقاومت های 2وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 2وات

110 نوع مقاومت های 2وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل RES 220R 2W

RES 220R 2W

مقاومت 220 اهم 2 وات

5/610 ریال
سفارش داخل RES 910R 2W

RES 910R 2W

مقاومت 910 اهم 2 وات

5/570 ریال
سفارش داخل RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W

مقاومت 0.75 اهم 2 وات

5/940 ریال
سفارش داخل RES 0.22R 2W

RES 0.22R 2W

مقاومت 0.22 اهم 2 وات

6/040 ریال
موجود RES 560R 2W

RES 560R 2W

مقاومت 560 اهم 2وات

5/610 ریال
موجود RES 600R 2W

RES 600R 2W

مقاومت 600 اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 2.4R 2W

RES 2.4R 2W

مقاومت 2.4 اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 2.7K 2W

RES 2.7K 2W

مقاومت 2.7 کيلو اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 82K 2W

RES 82K 2W

مقاومت 82 کيلواهم 2 وات

5/220 ریال
سفارش داخل RES 7.5R 2W

RES 7.5R 2W

مقاومت 7.5 اهم 2وات

5/000 ریال
موجود RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W

مقاومت 0.47 اهم 2وات

6/040 ریال
سفارش داخل RES 62K 2W

RES 62K 2W

مقاومت 62 کيلو اهم 2وات

5/220 ریال
سفارش داخل RES 0.68R 2W

RES 0.68R 2W

مقاومت 0.68 اهم 2 وات

6/000 ریال
سفارش داخل RES 8K 2W

RES 8K 2W

مقاومت 8 کيلو اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 500R 2W

RES 500R 2W

مقاومت 500 اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 15K 2W

RES 15K 2W

مقاومت 15کيلو اهم 2وات

5/570 ریال
موجود RES 1.9R 2W

RES 1.9R 2W

مقاومت 1.9 اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 160R 2W

RES 160R 2W

مقاومت 160 اهم 2وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 30K 2W

RES 30K 2W

مقاومت 30کيلو اهم 2وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 510R 2W

RES 510R 2W

مقاومت 510 اهم 2 وات

5/570 ریال
سفارش داخل RES 390R 2W

RES 390R 2W

مقاومت 390 اهم 2 وات

5/570 ریال
موجود RES 2.2R 2W

RES 2.2R 2W

مقاومت 2.2 اهم 2 وات

6/000 ریال
موجود RES 4.7R 2W

RES 4.7R 2W

مقاومت 4.7 اهم 2 وات

6/000 ریال
سفارش داخل RES 1.8K 2W

RES 1.8K 2W

مقاومت 1.8 کيلو اهم 2 وات

5/900 ریال
سفارش داخل RES 2K 2W

RES 2K 2W

مقاومت 2 کيلواهم 2 وات

5/000 ریال
موجود RES 33R 2W

RES 33R 2W

مقاومت 33 اهم 2 وات

5/800 ریال
سفارش داخل RES 27K 2W

RES 27K 2W

مقاومت 27 کيلو اهم 2 وات

6/000 ریال
سفارش داخل RES 300R 2W

RES 300R 2W

مقاومت 300 اهم 2 وات

5/000 ریال
سفارش داخل RES 27R 2W

RES 27R 2W

مقاومت 27 اهم 2وات

5/900 ریال
موجود RES 6.8R 2W

RES 6.8R 2W

مقاومت 6.8 اهم 2 وات

5/570 ریال