خرید مقاومت های 2وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 2وات

110 نوع مقاومت های 2وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 470K 2W

RES 470K 2W
مقاومت 470 کیلو اهم 2 وات

6/640 ریال
RES 1.8R 2W

RES 1.8R 2W
مقاومت 1.8 اهم 2 وات

6/165 ریال
RES 150K 2W

RES 150K 2W
مقاومت 150 کیلو اهم 2 وات

6/792 ریال
RES 22K 2W

RES 22K 2W
مقاومت 22 کیلو اهم 2 وات

6/270 ریال
RES 3.9K 2W

RES 3.9K 2W
مقاومت 3.9 کیلو اهم 2 وات

5/823 ریال
RES 1K 2W

RES 1K 2W
مقاومت 1 کیلو اهم 2 وات

7/315 ریال
RES 180R 2W

RES 180R 2W
مقاومت 180 اهم 2 وات

6/270 ریال
RES 150R 2W

RES 150R 2W
مقاومت 150 اهم 2 وات

7/000 ریال
RES 100R 2W

RES 100R 2W
مقاومت 100 اهم 2 وات

7/267 ریال
RES 68R 2W

RES 68R 2W
مقاومت 68 اهم 2 وات

5/823 ریال
RES 6.8R 2W

RES 6.8R 2W
مقاومت 6.8 اهم 2 وات

5/823 ریال
RES 680R 2W

RES 680R 2W
مقاومت 680 اهم 2 وات

5/823 ریال
RES 47R 2W

RES 47R 2W
مقاومت 47 اهم 2 وات

5/747 ریال
RES 18R 2W

RES 18R 2W
مقاومت 18 اهم 2 وات

7/315 ریال
RES 15R 2W

RES 15R 2W
مقاومت 15 اهم 2 وات

7/315 ریال
RES 39R 2w

RES 39R 2w
مقاومت 39 اهم 2 وات

8/360 ریال
RES 3.9R 2W

RES 3.9R 2W
مقاومت 3.9 اهم 2 وات

7/315 ریال
RES 56K 2W

RES 56K 2W
مقاومت 56 کیلو اهم 2 وات

6/688 ریال
RES 2.2K 2W

RES 2.2K 2W
مقاومت 2.2 کیلو اهم 2 وات

6/270 ریال
RES 8K 2W

RES 8K 2W
مقاومت 8 کیلو اهم 2 وات

5/225 ریال
RES 27K 2W

RES 27K 2W
مقاومت 27 کیلو اهم 2 وات

6/270 ریال
RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W
مقاومت 0.47 اهم 2 وات

6/308 ریال
RES 39K 2W

RES 39K 2W
مقاومت 39 کیلو اهم 2 وات

5/747 ریال
RES 360R 2W

RES 360R 2W
مقاومت 360 اهم 2 وات

5/225 ریال
RES 100K 2W

RES 100K 2W
مقاومت 100 کیلو اهم 2 وات

6/374 ریال
RES 220R 2W

RES 220R 2W
مقاومت 220 اهم 2 وات

5/861 ریال
RES 500R 2W

RES 500R 2W
مقاومت 500 اهم 2 وات

5/225 ریال
RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W
مقاومت 0.75 اهم 2 وات

6/203 ریال
RES 0.22R 2W

RES 0.22R 2W
مقاومت 0.22 اهم 2 وات

6/308 ریال
RES 56R 2W

RES 56R 2W
مقاومت 56 اهم 2 وات

6/500 ریال
RES 5.6K 2W

RES 5.6K 2W
مقاومت 120 کیلو اهم 2 وات

6/241 ریال
RES 300R 2W

RES 300R 2W
مقاومت 300 اهم 2 وات

5/225 ریال
RES 0.68R 2W

RES 0.68R 2W
مقاومت 0.68 اهم 2 وات

6/270 ریال
RES 33K 2W

RES 33K 2W
مقاومت 33 کیلو اهم 2 وات

5/823 ریال
RES 30K 2W

RES 30K 2W
مقاومت 30 کیلو اهم 2 وات

5/225 ریال
RES 2.7K 2W

RES 2.7K 2W
مقاومت 2.7 کیلو اهم 2 وات

5/225 ریال