خرید مقاومت های 2وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 2وات

111 نوع مقاومت های 2وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 24.8R 2W 1%

RES 24.8R 2W 1%

4/200 ریال
RES 560R 2W 1%

RES 560R 2W 1%

6/250 ریال
RES 470K 2W

RES 470K 2W
مقاومت 470 کیلو اهم 2 وات

9/000 ریال
RES 1.8R 2W

RES 1.8R 2W
مقاومت 1.8 اهم 2 وات

6/500 ریال
RES 22K 2W

RES 22K 2W
مقاومت 22 کیلو اهم 2 وات

7/500 ریال
RES 18K 2W

RES 18K 2W
مقاومت 18 کیلو اهم 2 وات

3/500 ریال
RES 3.9K 2W

RES 3.9K 2W
مقاومت 3.9 کیلو اهم 2 وات

7/860 ریال
RES 330R 2W

RES 330R 2W
مقاومت 330 اهم 2 وات

6/500 ریال
RES 180R 2W

RES 180R 2W
مقاومت 180 اهم 2 وات

11/500 ریال
RES 100R 2W

RES 100R 2W
مقاومت 100 اهم 2 وات

5/500 ریال
RES 68R 2W

RES 68R 2W
مقاومت 68 اهم 2 وات

7/530 ریال
RES 680R 2W

RES 680R 2W
مقاومت 680 اهم 2 وات

8/950 ریال
RES 47R 2W

RES 47R 2W
مقاومت 47 اهم 2 وات

6/260 ریال
RES 18R 2W

RES 18R 2W
مقاومت 18 اهم 2 وات

6/900 ریال
RES 15R 2W

RES 15R 2W
مقاومت 15 اهم 2 وات

7/900 ریال
RES 39R 2w

RES 39R 2w
مقاومت 39 اهم 2 وات

10/800 ریال
RES 56K 2W

RES 56K 2W
مقاومت 56 کیلو اهم 2 وات

8/950 ریال
RES 2.2K 2W

RES 2.2K 2W
مقاومت 2.2 کیلو اهم 2 وات

8/120 ریال
RES 8K 2W

RES 8K 2W
مقاومت 8 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W
مقاومت 0.47 اهم 2 وات

8/600 ریال
RES 39K 2W

RES 39K 2W
مقاومت 39 کیلو اهم 2 وات

7/750 ریال
RES 500R 2W

RES 500R 2W
مقاومت 500 اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W
مقاومت 0.75 اهم 2 وات

8/370 ریال
RES 56R 2W

RES 56R 2W
مقاومت 56 اهم 2 وات

8/420 ریال
RES 5.6K 2W

RES 5.6K 2W
مقاومت 120 کیلو اهم 2 وات

8/080 ریال
RES 0.68R 2W

RES 0.68R 2W
مقاومت 0.68 اهم 2 وات

8/460 ریال
RES 30K 2W

RES 30K 2W
مقاومت 30 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 2.7K 2W

RES 2.7K 2W
مقاومت 2.7 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 330K 2W

RES 330K 2W
مقاومت 330 کیلو اهم 2 وات

12/000 ریال
RES 510R 2W

RES 510R 2W
مقاومت 510 اهم 2 وات

7/850 ریال
RES 12K 2W

RES 12K 2W
مقاومت 12 کیلو اهم 2 وات

7/750 ریال
RES 1R 2W

RES 1R 2W
مقاومت 1 اهم 2 وات

9/870 ریال
RES 33R 2W

RES 33R 2W
مقاومت 33 اهم 2 وات

8/400 ریال
RES 1.8K 2W

RES 1.8K 2W
مقاومت 1.8 کیلو اهم 2 وات

8/310 ریال
RES 47K 2W

RES 47K 2W
مقاومت 470 کیلو اهم 2 وات

8/500 ریال
RES 82R 2W

RES 82R 2W
مقاومت 82 اهم 2 وات

7/880 ریال