خرید مقاومت های 2وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 2وات

112 نوع مقاومت های 2وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 0.1R 2W

RES 0.1R 2W

11/000 ریال
RES 24.8R 2W 1%

RES 24.8R 2W 1%

4/200 ریال
RES 560R 2W 1%

RES 560R 2W 1%

6/250 ریال
RES 470K 2W

RES 470K 2W
مقاومت 470 کیلو اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 1.2R 2W

RES 1.2R 2W
مقاومت 1.2 اهم 2 وات

8/900 ریال
RES 1M 2W

RES 1M 2W
مقاومت 1 مگا اهم 2 وات

9/500 ریال
RES 150K 2W

RES 150K 2W
مقاومت 150 کیلو اهم 2 وات

9/000 ریال
RES 22K 2W

RES 22K 2W
مقاومت 22 کیلو اهم 2 وات

7/500 ریال
RES 3.9K 2W

RES 3.9K 2W
مقاومت 3.9 کیلو اهم 2 وات

7/860 ریال
RES 1K 2W

RES 1K 2W
مقاومت 1 کیلو اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 330R 2W

RES 330R 2W
مقاومت 330 اهم 2 وات

8/900 ریال
RES 180R 2W

RES 180R 2W
مقاومت 180 اهم 2 وات

11/500 ریال
RES 150R 2W

RES 150R 2W
مقاومت 150 اهم 2 وات

9/500 ریال
RES 100R 2W

RES 100R 2W
مقاومت 100 اهم 2 وات

8/900 ریال
RES 68R 2W

RES 68R 2W
مقاومت 68 اهم 2 وات

8/500 ریال
RES 680R 2W

RES 680R 2W
مقاومت 680 اهم 2 وات

8/950 ریال
RES 47R 2W

RES 47R 2W
مقاومت 47 اهم 2 وات

6/200 ریال
RES 18R 2W

RES 18R 2W
مقاومت 18 اهم 2 وات

6/900 ریال
RES 0.39R 2W

RES 0.39R 2W
مقاومت 0.39 اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 3.9R 2W

RES 3.9R 2W
مقاومت 3.9 اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 56K 2W

RES 56K 2W
مقاومت 56 کیلو اهم 2 وات

8/950 ریال
RES 10R 2W

RES 10R 2W
مقاومت 10 اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 2.2K 2W

RES 2.2K 2W
مقاومت 2.2 کیلو اهم 2 وات

8/900 ریال
RES 8K 2W

RES 8K 2W
مقاومت 8 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W
مقاومت 0.47 اهم 2 وات

8/600 ریال
RES 39K 2W

RES 39K 2W
مقاومت 39 کیلو اهم 2 وات

7/900 ریال
RES 100K 2W

RES 100K 2W
مقاومت 100 کیلو اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 220R 2W

RES 220R 2W
مقاومت 220 اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 500R 2W

RES 500R 2W
مقاومت 500 اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W
مقاومت 0.75 اهم 2 وات

8/370 ریال
RES 56R 2W

RES 56R 2W
مقاومت 56 اهم 2 وات

8/900 ریال
RES 5.6K 2W

RES 5.6K 2W
مقاومت 120 کیلو اهم 2 وات

8/080 ریال
RES 120K 2W

RES 120K 2W
مقاومت 120 کیلو اهم 2 وات

11/000 ریال
RES 33K 2W

RES 33K 2W
مقاومت 33 کیلو اهم 2 وات

9/500 ریال
RES 30K 2W

RES 30K 2W
مقاومت 30 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال
RES 2.7K 2W

RES 2.7K 2W
مقاومت 2.7 کیلو اهم 2 وات

7/050 ریال