خرید مقاومت های 0/5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 0/5وات

114 نوع مقاومت های 0/5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 62K 1/2W

RES 62K 1/2W
مقاومت 62 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 220R 1/2W

RES 220R 1/2W
مقاومت 220 اهم 1/2 وات

4/000 ریال
RES 22K 1/2W

RES 22K 1/2W
مقاومت 22 کیلو اهم 1/2 وات

1/100 ریال
RES 470K 1/2W

RES 470K 1/2W
مقاومت 470 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 820K 1/2W

RES 820K 1/2W
مقاومت 820 کیلو اهم 1/2 وات

1/805 ریال
RES 560K 1/2W

RES 560K 1/2W
مقاومت 560 کیلو اهم 1/2 وات

1/805 ریال
RES 220K 1/2W

RES 220K 1/2W
مقاومت 220 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 0.33R 1/2W

RES 0.33R 1/2W
مقاومت 0.33 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 180K 1/2W

RES 180K 1/2W
مقاومت 180 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 100K 1/2W

RES 100K 1/2W
مقاومت 100 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 47K 1/2W

RES 47K 1/2W
مقاومت 47 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 33K 1/2W

RES 33K 1/2W
مقاومت 33 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 15K 1/2W

RES 15K 1/2W
مقاومت 15 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 5.6K 1/2W

RES 5.6K 1/2W
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 4.7K 1/2W

RES 4.7K 1/2W
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 2.7K 1/2W

RES 2.7K 1/2W
مقاومت 2.7 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 1.5k 1/2W

RES 1.5k 1/2W
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/2 وات

1/000 ریال
RES 330R 1/2W

RES 330R 1/2W
مقاومت 330 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 39R 1/2W

RES 39R 1/2W
مقاومت 39 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 33R 1/2W

RES 33R 1/2W
مقاومت 33 اهم 1/2 وات

1/805 ریال
RES 8.2R 1/2W

RES 8.2R 1/2W
مقاومت 8.2 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 3.9R 1/2W

RES 3.9R 1/2W
مقاومت 3.9 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 0.5R 1/2W

RES 0.5R 1/2W
مقاومت 0.5 اهم 1.2 وات

1/940 ریال
RES 4.7R 1/2W

RES 4.7R 1/2W
مقاومت 4.7 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 1.5R 1/2W

RES 1.5R 1/2W
مقاومت 1.5 اهم 1/2 وات

2/600 ریال
RES 100R 1/2W

RES 100R 1/2W
مقاومت 100 اهم 1/2 وات

1/980 ریال
RES 2.2R 1/2W

RES 2.2R 1/2W
مقاومت 2.2 اهم 1/2 وات

1/980 ریال
RES 68K 1/2W

RES 68K 1/2W
مقاومت 68 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 330K 1/2W

RES 330K 1/2W
مقاومت 330 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 10K 1/2W

RES 10K 1/2W
مقاومت 10 کیلو اهم 1/2 وات

1/980 ریال
RES 22R 1/2W

RES 22R 1/2W
مقاومت 22 اهم 1/2 وات

1/940 ریال
RES 47R 1/2W

RES 47R 1/2W
مقاومت 47 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 10R 1/2W

RES 10R 1/2W
مقاومت 10 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 5.6R 1/2W

RES 5.6R 1/2W
مقاومت 5.6 اهم 1/2 وات

1/805 ریال
RES 82R 1/2W

RES 82R 1/2W
مقاومت 82 اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 0.75R 1/2W

RES 0.75R 1/2W
مقاومت 0.75 اهم 1/2 وات

1/800 ریال