خرید مقاومت های 0/5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 0/5وات

113 نوع مقاومت های 0/5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل RES 91R 1/2W

RES 91R 1/2W

مقاومت 91 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 100K 1/2W

RES 100K 1/2W

مقاومت 100 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 3.6R 1/2W

RES 3.6R 1/2W

مقاومت 3.6 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 18R 1/2W

RES 18R 1/2W

مقاومت 18 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 27K 1/2W

RES 27K 1/2W

مقاومت 27 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 68K 1/2W

RES 68K 1/2W

مقاومت 68 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/2W

RES 3.6K 1/2W

مقاومت 3.6 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 82K 1/2W

RES 82K 1/2W

مقاومت 82 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 270R 1/2W

RES 270R 1/2W

مقاومت 270 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 620R 1/2W

RES 620R 1/2W

مقاومت 620 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 0.33R 1/2W

RES 0.33R 1/2W

مقاومت 0.33 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 150R 1/2W

RES 150R 1/2W

مقاومت 150 اهم 1/2 وات

1/900 ریال
موجود RES 220K 1/2W

RES 220K 1/2W

مقاومت 220 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 82R 1/2W

RES 82R 1/2W

مقاومت 82 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 180K 1/2W

RES 180K 1/2W

مقاومت 180 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 39R 1/2W

RES 39R 1/2W

مقاومت 39 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 22K 1/2W

RES 22K 1/2W

مقاومت 22 کيلو اهم 1/2 وات

1/900 ریال
سفارش داخل RES 430R 1/2W

RES 430R 1/2W

مقاومت 430 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 68R 1/2W

RES 68R 1/2W

مقاومت 68 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 4.7R 1/2W

RES 4.7R 1/2W

مقاومت 4.7 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 220R 1/2W

RES 220R 1/2W

مقاومت 220 اهم 1/2 وات

1/900 ریال
سفارش داخل RES 15R 1/2W

RES 15R 1/2W

مقاومت 15 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
موجود RES 5.6K 1/2W

RES 5.6K 1/2W

مقاومت 5.6 کيلو اهم 1/2 وات

1/900 ریال
موجود RES 5.1R 1/2W

RES 5.1R 1/2W

مقاومت 5.1 اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 620K 1/2W

RES 620K 1/2W

مقاومت 620 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 100R 1/2W

RES 100R 1/2W

مقاومت 100 اهم 1/2 وات

1/900 ریال
موجود RES 22R 1/2W

RES 22R 1/2W

مقاومت 22 اهم 1/2 وات

1/860 ریال
سفارش داخل RES 51K 1/2W

RES 51K 1/2W

مقاومت 51 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال
سفارش داخل RES 120R 1/2W

RES 120R 1/2W

مقاومت 120 اهم 1/2 وات

1/860 ریال
موجود RES 330K 1/2W

RES 330K 1/2W

مقاومت 330 کيلو اهم 1/2 وات

1/730 ریال