خرید مقاومت های 0/5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 0/5وات

143 نوع مقاومت های 0/5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W

2/500 ریال
RES 240K 1/2W

RES 240K 1/2W

1/500 ریال
RES 43K 1/2W

RES 43K 1/2W

1/500 ریال
RES 120K 1/2W 1%

RES 120K 1/2W 1%

1/350 ریال
RES 1R 1/2W 1%

RES 1R 1/2W 1%

1/350 ریال
RES 240K 1/2W 1%

RES 240K 1/2W 1%

1/350 ریال
RES 22M 1/2W

RES 22M 1/2W

1/250 ریال
RES 2.7K 1/2W 1%

RES 2.7K 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 51R 1/2W

RES 51R 1/2W

2/500 ریال
RES 24R 1/2W

RES 24R 1/2W

1/250 ریال
RES 250R 1/2W

RES 250R 1/2W

1/250 ریال
RES 160R 1/2W

RES 160R 1/2W

1/250 ریال
RES 2R 1/2W

RES 2R 1/2W

1/250 ریال
RES 2.7R 1/2W 1%

RES 2.7R 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 3.3R 1/2W 1%

RES 3.3R 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 56R 1/2W 1%

RES 56R 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 1.2M 1/2W 1%

RES 1.2M 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 2M 1/2W

RES 2M 1/2W

1/250 ریال
RES 10K 1/2W 1%

RES 10K 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 2.2R 1/2W 1%

RES 2.2R 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 1.12M 1/2W 1%

RES 1.12M 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 62R 1/2W

RES 62R 1/2W

1/250 ریال
RES 3K 1/2W

RES 3K 1/2W

1/250 ریال
RES 36K 1/2W

RES 36K 1/2W

1/250 ریال
RES 3.3K 1/2W

RES 3.3K 1/2W

1/500 ریال
RES 4.3K 1/2W

RES 4.3K 1/2W

1/250 ریال
RES 5.6R 1/2W 1%

RES 5.6R 1/2W 1%

1/370 ریال
RES 36R 1/2W

RES 36R 1/2W
مقاومت 36 اهم 1/2 وات

1/500 ریال
RES 62K 1/2W

RES 62K 1/2W
مقاومت 62 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 220R 1/2W

RES 220R 1/2W
مقاومت 220 اهم 1/2 وات

2/900 ریال
RES 22K 1/2W

RES 22K 1/2W
مقاومت 22 کیلو اهم 1/2 وات

1/370 ریال
RES 56R 1/2W

RES 56R 1/2W
مقاومت 56 اهم 1/2 وات

2/500 ریال
RES 470K 1/2W

RES 470K 1/2W
مقاومت 470 کیلو اهم 1/2 وات

1/800 ریال
RES 820K 1/2W

RES 820K 1/2W
مقاومت 820 کیلو اهم 1/2 وات

3/500 ریال
RES 560K 1/2W

RES 560K 1/2W
مقاومت 560 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 220K 1/2W

RES 220K 1/2W
مقاومت 220 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال