خرید مقاومت های 0/5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 0/5وات

115 نوع مقاومت های 0/5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 36R 1/2W

RES 36R 1/2W
مقاومت 36 اهم 1/2 وات

1/200 ریال
RES 62K 1/2W

RES 62K 1/2W
مقاومت 62 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 220R 1/2W

RES 220R 1/2W
مقاومت 220 اهم 1/2 وات

4/800 ریال
RES 22K 1/2W

RES 22K 1/2W
مقاومت 22 کیلو اهم 1/2 وات

1/370 ریال
RES 560K 1/2W

RES 560K 1/2W
مقاومت 560 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 220K 1/2W

RES 220K 1/2W
مقاومت 220 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 0.33R 1/2W

RES 0.33R 1/2W
مقاومت 0.33 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 180K 1/2W

RES 180K 1/2W
مقاومت 180 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 47K 1/2W

RES 47K 1/2W
مقاومت 47 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 33K 1/2W

RES 33K 1/2W
مقاومت 33 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 15K 1/2W

RES 15K 1/2W
مقاومت 15 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 5.6K 1/2W

RES 5.6K 1/2W
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 4.7K 1/2W

RES 4.7K 1/2W
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 1.5k 1/2W

RES 1.5k 1/2W
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 39R 1/2W

RES 39R 1/2W
مقاومت 39 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 8.2R 1/2W

RES 8.2R 1/2W
مقاومت 8.2 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 3.9R 1/2W

RES 3.9R 1/2W
مقاومت 3.9 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 0.5R 1/2W

RES 0.5R 1/2W
مقاومت 0.5 اهم 1.2 وات

2/420 ریال
RES 4.7R 1/2W

RES 4.7R 1/2W
مقاومت 4.7 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 1.5R 1/2W

RES 1.5R 1/2W
مقاومت 1.5 اهم 1/2 وات

3/250 ریال
RES 100R 1/2W

RES 100R 1/2W
مقاومت 100 اهم 1/2 وات

2/470 ریال
RES 2.2R 1/2W

RES 2.2R 1/2W
مقاومت 2.2 اهم 1/2 وات

2/470 ریال
RES 68K 1/2W

RES 68K 1/2W
مقاومت 68 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 330K 1/2W

RES 330K 1/2W
مقاومت 330 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 22R 1/2W

RES 22R 1/2W
مقاومت 22 اهم 1/2 وات

2/420 ریال
RES 5.6R 1/2W

RES 5.6R 1/2W
مقاومت 5.6 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 82R 1/2W

RES 82R 1/2W
مقاومت 82 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 75R 1/2W

RES 75R 1/2W
مقاومت 75 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 8.2K 1/2W

RES 8.2K 1/2W
مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 400R 1/2W

RES 400R 1/2W
مقاومت 400 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 3.3R 1/2W

RES 3.3R 1/2W
مقاومت 3.3 اهم 1/2 وات

2/230 ریال
RES 27K 1/2W

RES 27K 1/2W
مقاومت 27 کیلو اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 430R 1/2W

RES 430R 1/2W
مقاومت 430 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 1.2R 1/2W

RES 1.2R 1/2W
مقاومت 1.2 اهم 1/2 وات

2/250 ریال
RES 1R 1/2W

RES 1R 1/2W
مقاومت 1 اهم 1/2 وات

1/250 ریال
RES 51K 1/2W

RES 51K 1/2W
مقاومت 51 کیلو اهم 1/2 وات

1/250 ریال