خرید مقاومت 3 وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 3 وات

51 نوع مقاومت 3 وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 220K 3W

RES 220K 3W
مقاومت 220 کیلواهم 3 وات

7/500 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W
مقاومت 7.5 کیلواهم 3 وات

12/000 ریال
RES 15K 3W

RES 15K 3W
مقاومت 15 کیلواهم 3 وات

25/000 ریال
RES 1.5K 3W

RES 1.5K 3W
مقاومت 1.5 کیلو اهم 3 وات

22/000 ریال
RES 100R 3W

RES 100R 3W
مقاومت 100 اهم 3 وات

22/000 ریال
RES 680K 3W

RES 680K 3W
مقاومت 680 کیلو اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 47K 3W

RES 47K 3W
مقاومت 47 کیلو اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 1.2R 3W

RES 1.2R 3W
مقاومت 1.2 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 56R 3W

RES 56R 3W
مقاومت 56 اهم 3وات

25/000 ریال
RES 100K 3W

RES 100K 3W
مقاومت 100 کیلو اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 5.6R 3W

RES 5.6R 3W
مقاومت 5.6 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 68R 3W

RES 68R 3W
مقاومت 68 اهم 3 وات

23/000 ریال
RES 56K 3W

RES 56K 3W
مقاومت 56 کیلو اهم 3 وات

23/000 ریال
RES 180R 3W

RES 180R 3W
مقاومت 180 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 2.2R 3W

RES 2.2R 3W
مقاومت 2.2 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 390R 3W

RES 390R 3W
مقاومت 390 اهم 3 وات

16/500 ریال
RES 33K 3W

RES 33K 3W
مقاومت 33 کیلو اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 47R 3W

RES 47R 3W
مقاومت 47 اهم 3 وات

23/000 ریال
RES 15R 3W

RES 15R 3W
مقاومت 15 اهم 3 وات

23/000 ریال
RES 470R 3W

RES 470R 3W
مقاومت 470 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 330R 3W

RES 330R 3W
مقاومت 330 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 8.2R 3W

RES 8.2R 3W
مقاومت 8.2 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 82R 3W

RES 82R 3W
مقاومت 82 اهم 3 وات

23/000 ریال
RES 33R 3W

RES 33R 3W
مقاومت 33 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 12R 3W

RES 12R 3W
مقاومت 12 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 91R 3W

RES 91R 3W

11/200 ریال
RES 22K 3W

RES 22K 3W
مقاومت 22 کیلو اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 5.6K 3W

RES 5.6K 3W
مقاومت 5.6 کیلواهم 3 وات

27/000 ریال
RES 0.47R 3W

RES 0.47R 3W
مقاومت 0.47 اهم 3 وات

16/216 ریال
RES 18R 3W

RES 18R 3W
مقاومت 18 اهم 3 وات

25/000 ریال
RES 270K 3W

RES 270K 3W
مقاومت 270 کیلو اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 8.2K 3W

RES 8.2K 3W
مقاومت 8.2 کیلو اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 3.9R 3W

RES 3.9R 3W
مقاومت 3.9 اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 30R 3W

RES 30R 3W
مقاومت 30 اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 1.2K 3W

RES 1.2K 3W
مقاومت 1.2 کیلو اهم 3 وات

9/016 ریال