خرید مقاومت اس ام دی 0805

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی 0805

25 نوع مقاومت اس ام دی 0805 موجود می باشد

نمایش 1 تا 25


RES 330R SMD 1/8W 0805

RES 330R SMD 1/8W 0805
مقاومت 330 اهم

600 ریال
RES 0.5R SMD 1/8W 0805

RES 0.5R SMD 1/8W 0805
مقاومت 0.5 اهم

3/600 ریال
RES 120K SMD 1/8W 0805

RES 120K SMD 1/8W 0805
مقاومت 120 کیلو اهم

810 ریال
RES 270R SMD 1/8W 0805

RES 270R SMD 1/8W 0805
مقاومت 270 اهم

810 ریال
RES 75K SMD 1/8W 0805

RES 75K SMD 1/8W 0805
مقاومت 75 کیلو اهم

810 ریال
RES 10K SMD 1/8W 0805

RES 10K SMD 1/8W 0805
مقاومت 10 کیلواهم

750 ریال
RES 33K SMD 1/8W 0805

RES 33K SMD 1/8W 0805
مقاومت 33 کیلواهم

870 ریال
RES 56K SMD 1/8W 0805

RES 56K SMD 1/8W 0805
مقاومت 56 کیلواهم

870 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805

RES 1K SMD 1/8W 0805
مقاومت 1 کیلواهم

700 ریال
RES 2K SMD 1/8W 0805

RES 2K SMD 1/8W 0805
مقاومت 2 کیلو اهم

870 ریال
RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

1/100 ریال
RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

900 ریال
RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

880 ریال
RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

1/050 ریال
RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

1/050 ریال
RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

1/030 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

1/000 ریال
RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

840 ریال
RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

910 ریال
RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

627 ریال
RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

840 ریال