خرید مقاومت اس ام دی 0805

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی 0805

33 نوع مقاومت اس ام دی 0805 موجود می باشد

نمایش 1 تا 33


RES 2.7R SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.7R SMD 1/8W 0805 1%

1/400 ریال
RES 1.8K SMD 1/8W 0805

RES 1.8K SMD 1/8W 0805

750 ریال
RES 2M SMD 1/8W 0805

RES 2M SMD 1/8W 0805

950 ریال
RES 4.7K SMD 1/8W 0805

RES 4.7K SMD 1/8W 0805

1/150 ریال
RES 1R SMD 1/8W 0805

RES 1R SMD 1/8W 0805

890 ریال
RES 1.5R SMD 1/8W 0805

RES 1.5R SMD 1/8W 0805

1/090 ریال
RES 330R SMD 1/8W 0805

RES 330R SMD 1/8W 0805
مقاومت 330 اهم

890 ریال
RES 120K SMD 1/8W 0805

RES 120K SMD 1/8W 0805
مقاومت 120 کیلو اهم

930 ریال
RES 270R SMD 1/8W 0805

RES 270R SMD 1/8W 0805
مقاومت 270 اهم

930 ریال
RES 75K SMD 1/8W 0805

RES 75K SMD 1/8W 0805
مقاومت 75 کیلو اهم

930 ریال
RES 33K SMD 1/8W 0805

RES 33K SMD 1/8W 0805
مقاومت 33 کیلواهم

970 ریال
RES 56K SMD 1/8W 0805

RES 56K SMD 1/8W 0805
مقاومت 56 کیلواهم

1/030 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805

RES 1K SMD 1/8W 0805
مقاومت 1 کیلواهم

970 ریال
RES 2K SMD 1/8W 0805

RES 2K SMD 1/8W 0805
مقاومت 2 کیلو اهم

1/030 ریال
RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

1/260 ریال
RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

1/030 ریال
RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

750 ریال
RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

1/200 ریال
RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

1/090 ریال
RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

1/200 ریال
RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

1/180 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

1/150 ریال
RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

970 ریال
RES 5.6K SMD 1/8W 0805

RES 5.6K SMD 1/8W 0805

1/090 ریال
RES 0.5R SMD 1/8W 0805

RES 0.5R SMD 1/8W 0805
مقاومت 0.5 اهم

3/600 ریال
RES 10K SMD 1/8W 0805

RES 10K SMD 1/8W 0805
مقاومت 10 کیلواهم

750 ریال
RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

840 ریال
RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

1/040 ریال