خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1287 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


13009D TO-247

13009D TO-247
ترانزیستور 13009D

145/000 ریال
BC327-40 SOT-23

BC327-40 SOT-23
ترانزیستور BC327 SMD

6/000 ریال
TIP50 TO-220

TIP50 TO-220
ترانزیستور TIP50

95/000 ریال
BUV47

BUV47
ترانزیستور BUV47

379/000 ریال
B885 TO-220

B885 TO-220
ترانزیستور B885

715/000 ریال
C5855

C5855
ترانزیستور C5855

426/000 ریال
C5047

C5047
ترانزیستور C5047

543/000 ریال
B1005 TO-220

B1005 TO-220
ترانزیستور B1005

195/000 ریال
C5339 TO-247

C5339 TO-247
ترانزیستور C5339

450/000 ریال
A910 TO-92

A910 TO-92
ترانزیستور A910

12/500 ریال
B824R TO-220

B824R TO-220
ترانزیستور B824R

80/000 ریال
TR C1215 TO-92

TR C1215 TO-92
ترانزیستور C1215

53/000 ریال
C4630 TO-220F

C4630 TO-220F
ترانزیستور C4630

296/000 ریال
C4110 TO-3P

C4110 TO-3P
ترانزیستور C4110

386/000 ریال
C5706

C5706
ترانزیستور C5706

295/000 ریال
KSR2002

KSR2002
ترانزیستور KSR2002

42/000 ریال
TT2144 TO-3P

TT2144 TO-3P
ترانزیستور TT2144

275/000 ریال
C5706 SMD

C5706 SMD
ترانزیستور C5706

276/000 ریال
C4425 TO-247F OLD

C4425 TO-247F OLD
ترانزیستور C4425

190/000 ریال
C3042 TO-3P

C3042 TO-3P
ترانزیستور C3042

423/000 ریال
C5763 TO-220

C5763 TO-220
ترانزیستور C5763

486/000 ریال
MPSA44

MPSA44
ترانزیستور MPSA44

19/000 ریال
CC 338-25

CC 338-25
ترانزیستور CC338-25

16/100 ریال
C3415 TO-92

C3415 TO-92
ترانزیستور C3415

39/000 ریال
BDX34C

BDX34C
ترانزیستور BDX34C

76/000 ریال
MMBT4403 SOT-23

MMBT4403 SOT-23
ترانزیستور MMBT4403

12/500 ریال
D1616 SMD

D1616 SMD
ترانزیستور D1616

62/000 ریال
D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

62/500 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

85/000 ریال
C 1815 SOT-23 SMD CODE HF

C 1815 SOT-23 SMD CODE HF
ترانزیستور C1815

2/500 ریال
BC 847B 1FW SOT-23

BC 847B 1FW SOT-23
ترانزیستور BC847B

5/600 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

61/500 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

82/000 ریال
KTA 1505S-Y SMD CODE AZY

KTA 1505S-Y SMD CODE AZY
ترانزیستور KTA1505S-Y

69/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

22/000 ریال