خرید ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

500 نوع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


A18E SOT-23

A18E SOT-23
ترانزیستور A18E

96/000 ریال
UF 3205L TO-220F

UF 3205L TO-220F
ترانزیستور UF3205L

125/000 ریال
WFF 7N60N TO-220F

WFF 7N60N TO-220F
ترانزیستور 7N60N

74/000 ریال
IRFP064N TO-247 COPY

IRFP064N TO-247 COPY
ترانزیستور IRFP064N

365/000 ریال
FDA59N30 TO-3P COPY

FDA59N30 TO-3P COPY
ترانزیستور FDA59N30

1/175/000 ریال
K2611 TO-3P ORG

K2611 TO-3P ORG

1/490/000 ریال
K2847 TO-247F

K2847 TO-247F
ترانزیستور K2847

456/000 ریال
JCS630F TO-220F

JCS630F TO-220F
ترانزیستور JCS630F

450/000 ریال
K2847 TO-247

K2847 TO-247
ترانزیستور K2847

486/000 ریال
FR9024 TO-252

FR9024 TO-252
ترانزیستور FR9024

285/000 ریال
IRFS644 TO-220F

IRFS644 TO-220F
ترانزیستور IRFS644

225/000 ریال
3102V TO-3P

3102V TO-3P
ترانزیستور 3102V

456/000 ریال
P4NA40 TO-220

P4NA40 TO-220
ترانزیستور ماسفت N کانال P4AN40

59/000 ریال
K2628 TO-220F

K2628 TO-220F
ترانزیستور K2628

395/000 ریال
K4101 TO-220F

K4101 TO-220F
ترانزیستور K4101

465/000 ریال
MCH6602 SMD

MCH6602 SMD
ترانزیستور MCH6602

95/000 ریال
K4005 TO-220F

K4005 TO-220F
ترانزیستور K4005

749/000 ریال
K2624 TO-220F

K2624 TO-220F
ترانزیستور K2624

267/000 ریال
CEP83A3 TO-220

CEP83A3 TO-220
ترانزیستور CEP83A3

239/000 ریال
BLD128D TO-252

BLD128D TO-252
ترانزیستور BLD128D

220/000 ریال
K8A50D TO-220F

K8A50D TO-220F
ترانزیستور K8A50D

396/000 ریال
IRFPC 40PBF

IRFPC 40PBF
ترانزیستور IRFPC40PBF

698/000 ریال
IRF 710PBF TO-220

IRF 710PBF TO-220
ترانزیستور IRF710PBF

199/000 ریال
AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T

AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T
ترانزیستور AO3401A

18/000 ریال
IRFP 250M

IRFP 250M
ترانزیستور IRFP250M

444/000 ریال
IRL 2203N TO-220

IRL 2203N TO-220
ترانزیستور IRL2203N

175/000 ریال
PTW 40N50 TO-247

PTW 40N50 TO-247
ترانزیستور PTW40N50

1/937/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

788/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

690/000 ریال
AO 3400A SMD CODE XORB

AO 3400A SMD CODE XORB
ترانزیستور AO3400A

19/000 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P
ترانزیستور FTW14N50C

1/170/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220 ORG

IRF 3205PBF TO-220 ORG
ترانزیستور ماسفت IRF3205

295/000 ریال
18N20 TO-220F

18N20 TO-220F
ترانزیستور 18N20

319/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

425/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

572/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247
ترانزیستور A1693

377/000 ریال