مقاومت 5تا 10درصد 1/4w 132 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

مقاومت 2.2 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 1.5K 1/4W

RES 1.5K 1/4W

مقاومت 1.5 کيلو اهم 1/4 وات

1/100 ریال
سفارش داخل RES 560R 1/4W

RES 560R 1/4W

مقاومت 560 اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 82R 1/4W

RES 82R 1/4W

مقاومت 82 اهم 1/4 وات

1/000 ریال
موجود RES 18K 1/4W

RES 18K 1/4W

مقاومت 18 کيلو اهم 1/4 وات

970 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

مقاومت 39 کيلو اهم 1/4 وات

1/000 ریال
موجود RES 560K 1/4W

RES 560K 1/4W

مقاومت 560 کيلو اهم 1/4 وات

1/580 ریال
موجود RES 100K 1/4W

RES 100K 1/4W

مقاومت 100 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 680K 1/4W

RES 680K 1/4W

مقاومت 680 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

مقاومت 1.8 کيلو اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

مقاومت 150 کيلو اهم 1/4 وات

1/000 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

مقاومت 120 اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

مقاومت 820 اهم 1/4 وات

900 ریال
موجود RES 1.2M 1/4W

RES 1.2M 1/4W

مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات

1/580 ریال
موجود RES 820K 1/4W

RES 820K 1/4W

مقاومت 820 کيلو اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 68K 1/4W

RES 68K 1/4W

مقاومت 68 کيلوا هم 1/4 وات

870 ریال
سفارش داخل RES 1K 1/4W

RES 1K 1/4W

مقاومت 1 کيلو اهم 1/4 وات

870 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W

مقاومت 3.6 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 82K 1/4W

RES 82K 1/4W

مقاومت 82 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 1.8R 1/4W

RES 1.8R 1/4W

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 390K 1/4W

RES 390K 1/4W

مقاومت 390 کيلو اهم 1/4 وات

1/140 ریال
موجود RES 270R 1/4W

RES 270R 1/4W

مقاومت 270 اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 8.2R 1/4W

RES 8.2R 1/4W

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 0.22R 1/4W

RES 0.22R 1/4W

مقاومت 0.22 اهم 1/4 وات

1/580 ریال
سفارش داخل RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W

مقاومت 62 کيلو اهم 1/4 وات

870 ریال
سفارش داخل RES 110R 1/4W

RES 110R 1/4W

مقاومت 110اهم 1/4

870 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/4W

RES 2.2R 1/4W

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات

1/100 ریال
موجود RES 12K 1/4W

RES 12K 1/4W

مقاومت 12 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W

مقاومت 240 اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 100R 1/4W

RES 100R 1/4W

مقاومت 100 اهم 1/4 وات

980 ریال