خرید مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

139 نوع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 24R 1/4W

RES 24R 1/4W

730 ریال
RES 51R 1/4W

RES 51R 1/4W

660 ریال
RES 200R 1/4W

RES 200R 1/4W

660 ریال
RES 910R 1/4W

RES 910R 1/4W

660 ریال
RES 9.1K 1/4W

RES 9.1K 1/4W

620 ریال
RES 75K 1/4W

RES 75K 1/4W

660 ریال
RES 510R 1/4W

RES 510R 1/4W
مقاومت 510 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 0R 1/4W

RES 0R 1/4W
مقاومت 0 اهم 1/4 وات

940 ریال
RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W
مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 43R 1/4W

RES 43R 1/4W
مقاومت 43 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 15M 1/4W

RES 15M 1/4W
مقاومت 15 مگا اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W
مقاومت 240 اهم 1/4 وات

810 ریال
RES 20R 1/4W

RES 20R 1/4W
مقاومت 20 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 4.7M 1/4W

RES 4.7M 1/4W
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 2.4K 1/4W

RES 2.4K 1/4W
مقاومت 2.4 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W
مقاومت 3.6 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 430R 1/4W

RES 430R 1/4W
مقاومت 430 اهم 1/4 وات

730 ریال
RES 750R 1/4W

RES 750R 1/4W
مقاومت 750 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 300R 1/4W

RES 300R 1/4W
مقاومت 300 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 20K 1/4W

RES 20K 1/4W
مقاومت 20 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W
مقاومت 62 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 5.1K 1/4W

RES 5.1K 1/4W
مقاومت 5.1 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 620R 1/4W

RES 620R 1/4W
مقاومت 620 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 3K 1/4W

RES 3K 1/4W
مقاومت 3 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 6.2R 1/4W

RES 6.2R 1/4W
مقاومت 6.2 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 30K 1/4W

RES 30K 1/4W
مقاومت 30 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 2K 1/4W

RES 2K 1/4W
مقاومت 2 کیلو اهم 1/4 وات

730 ریال
RES 110R 1/4W

RES 110R 1/4W
مقاومت 110 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 51K 1/4W

RES 51K 1/4W
مقاومت 51 کیلو اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 510K 1/4W

RES 510K 1/4W
مقاومت 510 کیلو اهم 1/4 وات

660 ریال
RES 0.33R 1/4W

RES 0.33R 1/4W
مقاومت 0.33 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 1.2K 1/4W

RES 1.2K 1/4W
مقاومت 1.2 کیلو اهم 1/4 وات

660 ریال
RES 0.22R 1/4W

RES 0.22R 1/4W
مقاومت 0.22 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 0.5R 1/4W

RES 0.5R 1/4W
مقاومت 0.5 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 5.6R 1/4W

RES 5.6R 1/4W
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات

620 ریال
RES 18R 1/4W

RES 18R 1/4W
مقاومت 18 اهم 1/4 وات

700 ریال