خرید مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

138 نوع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل RES 750R 1/4W

RES 750R 1/4W

مقاومت 750 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 47K 1/4W

RES 47K 1/4W

مقاومت 47 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 470K 1/4W

RES 470K 1/4W

مقاومت 470 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 1K 1/4W

RES 1K 1/4W

مقاومت 1 کيلو اهم 1/4 وات

870 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

مقاومت 39 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

مقاومت 2.2 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 100K 1/4W

RES 100K 1/4W

مقاومت 100 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

مقاومت 1.8 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

مقاومت 150 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

مقاومت 820 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 10R 1/4W

RES 10R 1/4W

مقاومت 10 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

مقاومت 120 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W

مقاومت 3.6 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 8.2R 1/4W

RES 8.2R 1/4W

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W

مقاومت 62 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W

مقاومت 240 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/4W

RES 2.2R 1/4W

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 1.2R 1/4W

RES 1.2R 1/4W

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 2.4K 1/4W

RES 2.4K 1/4W

مقاومت 2.4 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 6.2R 1/4W

RES 6.2R 1/4W

مقاومت 6.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 510R 1/4W

RES 510R 1/4W

مقاومت 510 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 33K 1/4W

RES 33K 1/4W

مقاومت 33 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W

مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 10M 1/4W

RES 10M 1/4W

مقاومت 10 مگا اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 15R 1/4W

RES 15R 1/4W

مقاومت 15 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 510K 1/4W

RES 510K 1/4W

مقاومت 510 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 0.5R 1/4W

RES 0.5R 1/4W

مقاومت 0.5 اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 12R 1/4W

RES 12R 1/4W

مقاومت 12 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 5.6K 1/4W

RES 5.6K 1/4W

مقاومت 5.6 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 22R 1/4W

RES 22R 1/4W

مقاومت 22 اهم 1/4 وات

700 ریال