خرید مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

147 نوع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

800 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

800 ریال
RES 24K 1/4W

RES 24K 1/4W

800 ریال
RES 6.2K 1/4W

RES 6.2K 1/4W

770 ریال
RES 0.1R 1/4W

RES 0.1R 1/4W

700 ریال
RES 1.3K 1/4W

RES 1.3K 1/4W

750 ریال
RES 24R 1/4W

RES 24R 1/4W

910 ریال
RES 51R 1/4W

RES 51R 1/4W

820 ریال
RES 200R 1/4W

RES 200R 1/4W

820 ریال
RES 910R 1/4W

RES 910R 1/4W

820 ریال
RES 9.1K 1/4W

RES 9.1K 1/4W

770 ریال
RES 240K 1/4W

RES 240K 1/4W

950 ریال
RES 75K 1/4W

RES 75K 1/4W

820 ریال
RES 510R 1/4W

RES 510R 1/4W
مقاومت 510 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 0R 1/4W

RES 0R 1/4W
مقاومت 0 اهم 1/4 وات

1/300 ریال
RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W
مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 15M 1/4W

RES 15M 1/4W
مقاومت 15 مگا اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W
مقاومت 240 اهم 1/4 وات

850 ریال
RES 20R 1/4W

RES 20R 1/4W
مقاومت 20 اهم 1/4 وات

1/500 ریال
RES 4.7M 1/4W

RES 4.7M 1/4W
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 2.4K 1/4W

RES 2.4K 1/4W
مقاومت 2.4 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W
مقاومت 3.6 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 430R 1/4W

RES 430R 1/4W
مقاومت 430 اهم 1/4 وات

980 ریال
RES 30R 1/4W

RES 30R 1/4W
مقاومت 30 اهم 1/4 وات

950 ریال
RES 750R 1/4W

RES 750R 1/4W
مقاومت 750 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 300R 1/4W

RES 300R 1/4W
مقاومت 300 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 20K 1/4W

RES 20K 1/4W
مقاومت 20 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W
مقاومت 62 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 5.1K 1/4W

RES 5.1K 1/4W
مقاومت 5.1 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 620R 1/4W

RES 620R 1/4W
مقاومت 620 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 3K 1/4W

RES 3K 1/4W
مقاومت 3 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 6.2R 1/4W

RES 6.2R 1/4W
مقاومت 6.2 اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 30K 1/4W

RES 30K 1/4W
مقاومت 30 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال
RES 2K 1/4W

RES 2K 1/4W
مقاومت 2 کیلو اهم 1/4 وات

910 ریال
RES 110R 1/4W

RES 110R 1/4W
مقاومت 110 اهم 1/4 وات

1/100 ریال
RES 51K 1/4W

RES 51K 1/4W
مقاومت 51 کیلو اهم 1/4 وات

770 ریال