خرید مقاومت 5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5وات

62 نوع مقاومت 5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 330R 5W AJORI

RES 330R 5W AJORI

مقاومت آجري 330 اهم 5 وات

40/000 ریال
موجود RES 3.9R 5W AJORI

RES 3.9R 5W AJORI

مقاومت آجري 3.9 اهم 5 وات

30/000 ریال
موجود RES 39R 5W AJORI

RES 39R 5W AJORI

مقاومت آجري 39 اهم 5 وات

40/000 ریال
موجود RES 150K 5W AJORI

RES 150K 5W AJORI

مقاومت آجري 150 کيلو اهم 5 وات

38/000 ریال
سفارش داخل RES 0.5R 5W AJORI

RES 0.5R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.5 اهم 5 وات

60/000 ریال
سفارش داخل RES 22R 5W AJORI

RES 22R 5W AJORI

مقاومت آجري 22 اهم 5 وات

48/000 ریال
سفارش داخل RES 22K 5W AJORI

RES 22K 5W AJORI

مقاومت آجري 22 کيلو اهم 5 وات

40/000 ریال
سفارش داخل RES 0.22R 5W AJORI

RES 0.22R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.22 اهم 5 وات

50/000 ریال
سفارش داخل RES 220R 5W AJORI

RES 220R 5W AJORI

مقاومت آجري 220 اهم 5 وات

46/000 ریال
سفارش داخل RES 0.33R 5W AJORI

RES 0.33R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.33 اهم 5 وات

40/000 ریال
موجود RES 1K 5W AJORI

RES 1K 5W AJORI

مقاومت آجري 1 کيلو اهم 5 وات

38/000 ریال
موجود RES 3.9K 5W AJORI

RES 3.9K 5W AJORI

مقاومت آجري 3.9 کيلو اهم 5 وات

29/500 ریال
ناموجود RES 0.27R  5W AJORI

RES 0.27R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.27 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 0.68R 5W AJORI

RES 0.68R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.68 اهم 5 وات

25/870 ریال
سفارش داخل RES 18R 0.5W

RES 18R 0.5W

مقاومت

ریال
ناموجود RES 0.15R 5W AJORI

RES 0.15R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.15 اهم 5 وات

39/130 ریال
سفارش داخل RES 0.56R 5W AJORI

RES 0.56R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.56 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 12R 5W AJORI

RES 12R 5W AJORI

مقاومت آجري 12 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 2.2K 5W AJORI

RES 2.2K 5W AJORI

مقاومت آجري 2.2 کيلو اهم 5 وات

25/870 ریال
سفارش داخل RES 4.7K 5W AJORI

RES 4.7K 5W AJORI

مقاومت آجري 4.7 کيلو اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 2.7R 5W AJORI

RES 2.7R 5W AJORI

مقاومت آجري 2.7 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 10R 5W AJORI

RES 10R 5W AJORI

مقاومت آجري 10 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 12K 5W AJORI

RES 12K 5W AJORI

مقاومت آجري 12 کيلو اهم 5 وات

ریال
ناموجود RES 33R 5W AJORI

RES 33R 5W AJORI

مقاومت آجري 33 اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 100R 5W AJORI

RES 100R 5W AJORI

مقاومت آجري 100 اهم 5 وات

32/620 ریال
سفارش داخل RES 6.8R 5W AJORI

RES 6.8R 5W AJORI

مقاومت آجري 6.8 اهم 5 وات

30/110 ریال
ناموجود RES 68K 5W AJORI

RES 68K 5W AJORI

مقاومت آجري 68 کيلو اهم 5 وات

25/870 ریال
ناموجود RES 33K 5W AJORI

RES 33K 5W AJORI

مقاومت آجري 33 کيلو اهم 5 وات

25/870 ریال
سفارش داخل RES 82K 5W AJORI

RES 82K 5W AJORI

مقاومت آجري 82 کيلو اهم 5 وات

ریال
سفارش داخل RES 0.1R 5W AJORI

RES 0.1R 5W AJORI

مقاومت آجري 0.1 اهم 5 وات

25/870 ریال