خرید مقاومت 5وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5وات

61 نوع مقاومت 5وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 10R 5W AJORI

RES 10R 5W AJORI
مقاومت آجری 10 اهم 5 وات

44/200 ریال
RES 0.68R 5W AJORI

RES 0.68R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.68 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 1K 5W AJORI

RES 1K 5W AJORI
مقاومت آجری 1 کیلو اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 6.8R 5W AJORI

RES 6.8R 5W AJORI
مقاومت آجری 6.8 اهم 5 وات

60/000 ریال
RES 33R 5W AJORI

RES 33R 5W AJORI
مقاومت آجری 33 اهم 5 وات

49/000 ریال
RES 2.7R 5W AJORI

RES 2.7R 5W AJORI
مقاومت آجری 2.7 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 39R 5W AJORI

RES 39R 5W AJORI
مقاومت آجری 39 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 12R 5W AJORI

RES 12R 5W AJORI
مقاومت آجری 12 اهم 5 وات

44/200 ریال
RES 560R 5W AJORI

RES 560R 5W AJORI
مقاومت آجری 560 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 390R 5W AJORI

RES 390R 5W AJORI
مقاومت آجری 390 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 270R 5W AJORI

RES 270R 5W AJORI
مقاومت آجری 270 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 150R 5W AJORI

RES 150R 5W AJORI
مقاومت آجری 150 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 470R 5W AJORI

RES 470R 5W AJORI
مقاومت آجری 470 اهم 5 وات

49/000 ریال
RES 1.8R 5W AJORI

RES 1.8R 5W AJORI
مقاومت آجری 1.8 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 330R 5W AJORI

RES 330R 5W AJORI
مقاومت آجری 330 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 4.7R 5W AJORI

RES 4.7R 5W AJORI
مقاومت آجری 4.7 اهم 5 وات

49/000 ریال
RES 3.3R 5W AJORI

RES 3.3R 5W AJORI
مقاومت آجری 3.3 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 68R 5W AJORI

RES 68R 5W AJORI
مقاومت آجری 68 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 56R 5W AJORI

RES 56R 5W AJORI
مقاومت آجری 56 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 47R 5W AJORI

RES 47R 5W AJORI
مقاومت آجری 47 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 27R 5W AJORI

RES 27R 5W AJORI
مقاومت آجری 27 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 22R 5W AJORI

RES 22R 5W AJORI
مقاومت آجری 22 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 18R 5W AJORI

RES 18R 5W AJORI
مقاومت آجری 18 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 15R 5W AJORI

RES 15R 5W AJORI
مقاومت آجری 15 اهم 5 وات

59/000 ریال
RES 1.2R 5W AJORI

RES 1.2R 5W AJORI
مقاومت آجری 1.2 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 0.82R 5W AJORI

RES 0.82R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.82 اهم 5 وات

44/000 ریال
RES 0.47R 5W AJORI

RES 0.47R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.47 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 0.22R 5W AJORI

RES 0.22R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.22 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 0.1R 5W AJORI

RES 0.1R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.1 اهم 5 وات

55/000 ریال