خرید مقاومت اری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اری

15 نوع مقاومت اری موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 100R 9PIN ARRAY

RES 100R 9PIN ARRAY

مقاومت 100 اهم 9 پين اري

20/870 ریال
موجود RES 1K 9PIN ARRAY

RES 1K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 1 کيلو

17/230 ریال
موجود RES 2.2K 9PIN ARRAY

RES 2.2K 9PIN ARRAY

مقاومت 2.2 کيلو اهم 9 پين اري

18/000 ریال
موجود RES 3.3K 9PIN ARRAY

RES 3.3K 9PIN ARRAY

مقاومت 3.3 کيلو اهم 9 پين اري

17/230 ریال
موجود RES 330R 9PIN ARRAY

RES 330R 9PIN ARRAY

مقاومت 330 اهم 9 پين اري

17/230 ریال
موجود RES 470R 9PIN ARRAY

RES 470R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 470 اهم

17/230 ریال
موجود RES 220R 9PIN ARRAY

RES 220R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 220 اهم

22/930 ریال
موجود RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY

مقاومت 1 کيلو اهم 5 پين ARRAY

14/870 ریال
موجود RES 2.2K 5PIN ARRAY

RES 2.2K 5PIN ARRAY

مقاومت 2.2 کيلو اهم 5 پين اري

14/870 ریال
موجود RES 3.3K 5PIN ARRAY

RES 3.3K 5PIN ARRAY

مقاومت 3.3 کيلو اهم 5 پين ARRAY

13/640 ریال
سفارش داخل RES 4.7K 9PIN ARRAY

RES 4.7K 9PIN ARRAY

17/990 ریال
موجود RES 10K 9PIN ARRAY

RES 10K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 10 کيلو 9 پين

19/600 ریال
موجود RES 100K 5PIN ARRAY

RES 100K 5PIN ARRAY

مقاومت 100 کيلو اهم 5 پين اري

11/160 ریال
ناموجود RES 100K 9PIN ARRAY

RES 100K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 100 کيلو

17/230 ریال
ناموجود RES 4.7K 9PIN AREY

RES 4.7K 9PIN AREY

17/230 ریال