خرید مقاومت اری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اری

15 نوع مقاومت اری موجود می باشد

نمایش 1 تا 15


RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY
مقاومت 1 کیلو اهم 5 پین اری

24/500 ریال
RES 4.7K 8PIN ARRAY

RES 4.7K 8PIN ARRAY

29/000 ریال
RES 220R 9PIN ARRAY

RES 220R 9PIN ARRAY
مقاومت 220 اهم 9 پین اری

37/700 ریال
RES 470R 9PIN ARRAY

RES 470R 9PIN ARRAY
مقاومت 470 اهم 9 پین اری

34/000 ریال
RES 100R 9PIN ARRAY

RES 100R 9PIN ARRAY
مقاومت 100 اهم 9 پین اری

29/300 ریال
RES 1K 9PIN ARRAY

RES 1K 9PIN ARRAY
مقاومت 1 کیلو اهم 9 پین اری

31/000 ریال
RES 330R 9PIN ARRAY

RES 330R 9PIN ARRAY
مقاومت 330 اهم 9 پین اری

39/000 ریال