خرید مقاومت اری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اری

14 نوع مقاومت اری موجود می باشد

نمایش 1 تا 14


RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY
مقاومت 1 کیلو اهم 5 پین اری

15/542 ریال
RES 220R 9PIN ARRAY

RES 220R 9PIN ARRAY
مقاومت 220 اهم 9 پین اری

28/000 ریال
RES 470R 9PIN ARRAY

RES 470R 9PIN ARRAY
مقاومت 470 اهم 9 پین اری

18/002 ریال
RES 100R 9PIN ARRAY

RES 100R 9PIN ARRAY
مقاومت 100 اهم 9 پین اری

21/812 ریال
RES 1K 9PIN ARRAY

RES 1K 9PIN ARRAY
مقاومت 1 کیلو اهم 9 پین اری

18/002 ریال
RES 330R 9PIN ARRAY

RES 330R 9PIN ARRAY
مقاومت 330 اهم 9 پین اری

18/002 ریال