خرید تریستور و تریاک

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تریستور و تریاک

92 نوع تریستور و تریاک موجود می باشد

نمایش 73 تا 92


TF 541 M

TF 541 M

TF 361M

TF 361M

KT 201

KT 201

X0202=BT 169

X0202=BT 169

BTW 69-1200

BTW 69-1200

MCR 22-6

MCR 22-6

5P4M

5P4M

TF 541M

TF 541M

BT 152X PLASTIC

BT 152X PLASTIC

Z 0405MF

Z 0405MF

195/000 ریال
BT 134W SMD

BT 134W SMD

62/700 ریال
BTA 10

BTA 10

BSTC 1040

BSTC 1040

Z 0607 BIG

Z 0607 BIG

27/037 ریال
T 1235H

T 1235H

500/000 ریال
AC 03E

AC 03E

63/071 ریال
M 12JZ47

M 12JZ47

341/300 ریال
TMG1C60LA

TMG1C60LA

160/000 ریال
TMG1C60LC

TMG1C60LC

70/000 ریال
40TPS12 A

40TPS12 A

600/000 ریال