خرید برد تغذیه

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع برد تغذیه

40 نوع برد تغذیه موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


TAGHZIYEH COMMAX

TAGHZIYEH COMMAX

1/157/000 ریال
TAGHZIYEH DVBT SMALL AGENIZ 5252

TAGHZIYEH DVBT SMALL AGENIZ 5252

450/328 ریال
TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2014

TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2014

198/151 ریال
BORD TAGHZIYEH XVISION 32 IMM9E

BORD TAGHZIYEH XVISION 32 IMM9E

5/403/885 ریال
BORD TAGHZIYEH LG DARAGEH2

BORD TAGHZIYEH LG DARAGEH2

2/161/544 ریال
BORD TAGHZIYEH PA 43H 4550

BORD TAGHZIYEH PA 43H 4550

3/962/840 ریال
BORD TAGHZIYEH ML 42P

BORD TAGHZIYEH ML 42P

3/962/840 ریال
BORD TAGHZIYEH LE 3230 (455E)

BORD TAGHZIYEH LE 3230 (455E)

4/323/080 ریال
BORD LCD 320 TAGHZIYEH LG

BORD LCD 320 TAGHZIYEH LG

4/863/496 ریال
BORD LC32L 400M TAGHZIYEH

BORD LC32L 400M TAGHZIYEH

4/863/496 ریال
BORD KD20 TAGHZIYEH LG

BORD KD20 TAGHZIYEH LG

3/962/840 ریال
BORD TAGHZIYEH LG01

BORD TAGHZIYEH LG01

1/801/295 ریال
BORD L 1752 TAGHZIYEH

BORD L 1752 TAGHZIYEH

2/161/544 ریال
BORD TAGHZIEH LG

BORD TAGHZIEH LG

1/801/295 ریال
BORD 733NE TAGHZIYEH

BORD 733NE TAGHZIYEH

2/521/804 ریال
BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 17

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 17

1/531/106 ریال
BORD TAGHZIYEH SAMSUNG

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG

1/801/295 ریال
BORD TAGHZIYEH LENOVA

BORD TAGHZIYEH LENOVA

1/516/890 ریال
BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 923NW

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 923NW

2/305/660 ریال
TAGHZIYEH COMMAX IRANI

TAGHZIYEH COMMAX IRANI

810/588 ریال
TAGHZIYEH MICRO 30V 5A DOUBLE

TAGHZIYEH MICRO 30V 5A DOUBLE

13/509/636 ریال
TAGHZIYEH PS2

TAGHZIYEH PS2

TAGHZIYEH DVBT

TAGHZIYEH DVBT

BORD TAGHZIYEH C530 40"

BORD TAGHZIYEH C530 40"

TAGHZIYEH DVBT DVB-9 NARENJI

TAGHZIYEH DVBT DVB-9 NARENJI

TAGHZIYEH PS1

TAGHZIYEH PS1

360/268 ریال
TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

720/508 ریال
TAGHZIYEH TV 25"

TAGHZIYEH TV 25"

TAGHZIYEH DVB 8V

TAGHZIYEH DVB 8V

270/199 ریال
TAGHZIYEH DVB MAMOLI

TAGHZIYEH DVB MAMOLI

342/266 ریال
TAGHZIYEH DVD GHERMEZ

TAGHZIYEH DVD GHERMEZ

TAGHZIYEH DVD NARENJI

TAGHZIYEH DVD NARENJI

216/172 ریال
TAGHZIYEH DVD ABI BIG

TAGHZIYEH DVD ABI BIG

TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2010

TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2010

198/151 ریال
TAGHZIYEH DVD FISH KHOR

TAGHZIYEH DVD FISH KHOR