خرید ترایاک (TRIAC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترایاک (TRIAC)

66 نوع ترایاک (TRIAC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BTA204S-600E CODE 204S6E SOT-428

BTA204S-600E CODE 204S6E SOT-428

638/000 ریال
BCR 5PM

BCR 5PM
ترایاک BCR5PM

368/000 ریال
BT 136S-600E TO-252 COPY

BT 136S-600E TO-252 COPY
ترایاک BT136S-600E

51/100 ریال
Z7M SOT-223

Z7M SOT-223

468/000 ریال
BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG
ترایاک BTB16-600B

395/000 ریال
BCR 08 TO-92

BCR 08 TO-92
ترایاک BCR08

109/000 ریال
BTA 08-600B COPY

BTA 08-600B COPY
ترایاک BTA08-600B

98/000 ریال
IL 420

IL 420

299/000 ریال
Z 0103 SOT-223

Z 0103 SOT-223
ترایاک Z0103

76/000 ریال
BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

149/000 ریال
BTA 316-600C

BTA 316-600C

418/000 ریال
BT 139 ORG

BT 139 ORG

296/000 ریال
BT 136 ORG

BT 136 ORG

149/000 ریال
BTA 16-600B TO-220 ORG

BTA 16-600B TO-220 ORG

480/000 ریال
Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

59/300 ریال
TRIAC Z 0409

TRIAC Z 0409

195/000 ریال
PCR 406 TO-92

PCR 406 TO-92

85/100 ریال
MCR 100-6 TO-92

MCR 100-6 TO-92

13/000 ریال
Z9M SOT-223

Z9M SOT-223

119/000 ریال
Z3M SOT-223

Z3M SOT-223

119/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH
ترایاک BTA41-600B

348/000 ریال
BT 131 TO-92

BT 131 TO-92

18/400 ریال
BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

119/000 ریال
BT 138-600E

BT 138-600E

109/000 ریال
BT 137-600

BT 137-600

109/000 ریال
BT 136 CH

BT 136 CH

85/100 ریال
T 1235H

T 1235H

408/000 ریال
MAC 97

MAC 97

10/900 ریال
BTB 16-600B COPY

BTB 16-600B COPY

79/000 ریال
BTA 12-600B COPY

BTA 12-600B COPY

96/000 ریال
BTA 26-600

BTA 26-600

388/000 ریال
BTA 16-600 CH

BTA 16-600 CH

72/000 ریال
BT 134

BT 134

52/900 ریال
Z 0607 TO-92

Z 0607 TO-92

50/000 ریال
Z 0109 TO-92

Z 0109 TO-92

50/160 ریال
BTA 16-800B

BTA 16-800B

210/000 ریال