خرید تریستور و تریاک

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تریستور و تریاک

77 نوع تریستور و تریاک موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BCR 5PM

BCR 5PM
ترایاک BCR5PM

220/000 ریال
MCR 106L

MCR 106L
تریستور MCR106L

55/000 ریال
BTA 16-800CW

BTA 16-800CW

83/600 ریال
BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

53/295 ریال
TRIAC BTA 41-600B ORG

TRIAC BTA 41-600B ORG

880/000 ریال
BTA 316-600C

BTA 316-600C

333/250 ریال
BT 139 ORG

BT 139 ORG

150/000 ریال
Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

31/350 ریال
TRIAC Z 0409

TRIAC Z 0409

61/655 ریال
DIAKE DB3

DIAKE DB3

6/479 ریال
BT 169

BT 169

11/495 ریال
BT 151

BT 151

60/000 ریال
MCR 100-6

MCR 100-6

31/350 ریال
Z9M SOT-223

Z9M SOT-223

58/000 ریال
Z3M SOT-223

Z3M SOT-223

93/005 ریال
TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH

161/975 ریال
COPY
TRIAC BTA 40-700B CHINA

TRIAC BTA 40-700B CHINA

470/250 ریال
BT 131

BT 131

9/000 ریال
BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

62/700 ریال
BT 138-600E

BT 138-600E

42/845 ریال
BT 137-600

BT 137-600

63/070 ریال
BT 136 CH

BT 136 CH

47/025 ریال
MAC 97

MAC 97

12/540 ریال
BTB 16-600B COPY

BTB 16-600B COPY

46/200 ریال
BTA 12-600B COPY

BTA 12-600B COPY

41/800 ریال
BTA 26-600

BTA 26-600

198/550 ریال
BTA 16-600 CH

BTA 16-600 CH

52/250 ریال
Z 0607 SMALL

Z 0607 SMALL

30/305 ریال
Z 0109 TO-92

Z 0109 TO-92

52/800 ریال
Z7M SOT-223

Z7M SOT-223

93/500 ریال
IL 420

IL 420

135/850 ریال
TRIAC BTA 40-600B CHINA

TRIAC BTA 40-600B CHINA

474/030 ریال
TRIAC M 16GZ47 TO-220

TRIAC M 16GZ47 TO-220

185/820 ریال
BT 136 ORG

BT 136 ORG

61/600 ریال
BCR 16

BCR 16

184/040 ریال
M 2LZ47

M 2LZ47

104/500 ریال