خرید ترایاک (TRIAC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترایاک (TRIAC)

65 نوع ترایاک (TRIAC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BT 136S-600E TO-252 COPY

BT 136S-600E TO-252 COPY
ترایاک BT136S-600E

44/500 ریال
Z7M SOT-223

Z7M SOT-223

269/000 ریال
BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG
ترایاک BTB16-600B

299/000 ریال
BTA 08-600C ORG

BTA 08-600C ORG
ترایاک BTA08-600C

279/000 ریال
BTA 12-600B ORG

BTA 12-600B ORG
ترایاک BTA12-600B

270/000 ریال
BCR 08 TO-92

BCR 08 TO-92
ترایاک BCR08

49/000 ریال
BTA 08-600B COPY

BTA 08-600B COPY
ترایاک BTA08-600B

149/000 ریال
BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

129/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B ORG

TRIAC BTA 41-600B ORG
ترایاک BTA41-600B

1/555/000 ریال
BT 139 ORG

BT 139 ORG

296/000 ریال
BT 136 ORG

BT 136 ORG

125/000 ریال
BCR 16

BCR 16

698/000 ریال
BTA 06-600C

BTA 06-600C

189/000 ریال
Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

51/600 ریال
TRIAC Z 0409

TRIAC Z 0409

105/000 ریال
MCR 100-6

MCR 100-6

34/800 ریال
Z9M SOT-223

Z9M SOT-223

103/000 ریال
Z3M SOT-223

Z3M SOT-223

99/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH
ترایاک BTA41-600B

239/000 ریال
COPY
TRIAC BTA 40-700B CHINA

TRIAC BTA 40-700B CHINA

687/000 ریال
BT 131

BT 131

14/500 ریال
BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

97/500 ریال
BT 138-600E

BT 138-600E

64/200 ریال
BT 137-600

BT 137-600

108/000 ریال
BT 136 CH

BT 136 CH

81/500 ریال
T 1235H

T 1235H

352/000 ریال
MAC 97

MAC 97

16/200 ریال
BTB 16-600B COPY

BTB 16-600B COPY

109/000 ریال
BTA 12-600B COPY

BTA 12-600B COPY

86/000 ریال
BTA 26-600

BTA 26-600

279/000 ریال
BTA 16-600 CH

BTA 16-600 CH

81/500 ریال
BT 134

BT 134

39/000 ریال
Z 0607 SMALL

Z 0607 SMALL

86/000 ریال
BCR 5PM

BCR 5PM
ترایاک BCR5PM

220/000 ریال
Z 0109 TO-92

Z 0109 TO-92

50/160 ریال
BTA 16-800CW

BTA 16-800CW

83/600 ریال