خرید ای سی ها (IC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ای سی ها (IC)

5341 نوع ای سی ها (IC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KA 431AZ TO-92

KA 431AZ TO-92
آی سی KA431AZ

12/000 ریال
MC 34164P-5

MC 34164P-5
آی سی MC34164P-5

95/000 ریال
LTK 5128D SMD

LTK 5128D SMD
آی سی LTK5128D

70/000 ریال
24C512 DIP

24C512 DIP
آی سی 24C512

185/000 ریال
OB 2212 DIP-8

OB 2212 DIP-8
آی سی OB2212

400/000 ریال
MC 33079DG SOP-14

MC 33079DG SOP-14
آی سی MC33079DG

220/000 ریال
93LC46 DIP

93LC46 DIP
آی سی 93LC46

90/000 ریال
MIP 2K5 DIP-7 ORG

MIP 2K5 DIP-7 ORG
آی سی MIP2K5

550/000 ریال
CSC 2313F SMD

CSC 2313F SMD
آی سی CSC2313F

119/000 ریال
PIC 16F684 SMD

PIC 16F684 SMD
آی سی PIC16F684

750/000 ریال
LNK 6777K

LNK 6777K
آی سی LNK6777K

785/000 ریال
OP 07 SMD

OP 07 SMD
آی سی OP07

90/000 ریال
TL 071 SMD

TL 071 SMD
آی سی TL071

50/000 ریال
ICM 7555CN

ICM 7555CN
آی سی ICM7555CN

150/000 ریال
LM 2594M ADJ SMD

LM 2594M ADJ SMD
آی سی LM2594M

299/000 ریال
AP 8012 SOP-8

AP 8012 SOP-8
آی سی AP8012

150/000 ریال
NCP 1654 54b65 SMD

NCP 1654 54b65 SMD
آی سی 54b65

270/000 ریال
OB 2225NCP SOP-8

OB 2225NCP SOP-8
آی سی OB2225NCP

120/000 ریال
MIX 2018E SOP-8

MIX 2018E SOP-8
آی سی MIX2018E

85/000 ریال
74HC193 SMD

74HC193 SMD
آی سی 74HC193

72/000 ریال
ICL 7621DCPA DIP-8

ICL 7621DCPA DIP-8
آی سی ICL7621DCPA

320/000 ریال
SDC 4569A SOP-8

SDC 4569A SOP-8
آی سی SDC4569A

200/000 ریال
L 7915CV

L 7915CV
آی سی L7915CV

82/500 ریال
TM 2312 SOP-32

TM 2312 SOP-32
آی سی TM2312

385/000 ریال
MOC 3063S

MOC 3063S
آی سی MOC3063S

126/000 ریال
EUP 2589 SOP-28

EUP 2589 SOP-28
آی سی EUP2589

261/250 ریال
XL 6019E1 TO-263-5

XL 6019E1 TO-263-5
آی سی XL6019E1

230/000 ریال
IC FD 650K DIP-16 ORG

IC FD 650K DIP-16 ORG

120/000 ریال
AD 820A SO-8

AD 820A SO-8
آی سی AD820

1/201/750 ریال
LM 306P

LM 306P
آی سی LM306P

135/850 ریال
CM 6901 T6X SMD

CM 6901 T6X SMD
آی سی CM6901T6X

930/050 ریال
TL 061CP DIP

TL 061CP DIP
آی سی TL061CP

110/000 ریال
NCP 1015AP06 DIP-7

NCP 1015AP06 DIP-7
آی سی NCP1015AP06

470/250 ریال
RTL 8201BL

RTL 8201BL
آی سی RTL8201BL

418/000 ریال
LNK 626 DIP-7

LNK 626 DIP-7
آی سی LNK626

250/000 ریال
NCE 4688 SO-8

NCE 4688 SO-8
آی سی NCE4688

89/000 ریال