خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1259 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


TT2144 TO-3P

TT2144 TO-3P

275/000 ریال
C5706 SMD

C5706 SMD

276/000 ریال
C4425 TO-247F OLD

C4425 TO-247F OLD

190/000 ریال
C3042 TO-3P

C3042 TO-3P

423/000 ریال
MPSA44

MPSA44
ترانزیستور MPSA44

19/000 ریال
CC 338-25

CC 338-25
ترانزیستور CC338-25

16/100 ریال
C3415 TO-92

C3415 TO-92
ترانزیستور C3415

39/000 ریال19/500 ریال
BDX34C

BDX34C
ترانزیستور BDX34C

76/000 ریال
MMBT4403 SOT-23

MMBT4403 SOT-23
ترانزیستور MMBT4403

12/500 ریال
D1616 SMD

D1616 SMD
ترانزیستور D1616

62/000 ریال
D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

62/500 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

85/000 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

61/500 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

82/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

22/000 ریال
MMBTA92LT1 SMD

MMBTA92LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA92LT1

12/900 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

15/000 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

6/250 ریال
KSE 340STU TO-126

KSE 340STU TO-126

209/000 ریال
BC 183C TO-92

BC 183C TO-92
ترانزیستور BC183C

54/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A
ترانزیستور ST26025A

1/615/000 ریال
MPSA 42

MPSA 42
ترانزیستور MPSA42

11/000 ریال
B 772 SOT-23 b772

B 772 SOT-23 b772
ترانزیستور B772

20/200 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23
ترانزیستور C3356

91/700 ریال
BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23
ترانزیستور BC857B

10/400 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220
ترانزیستور TT2188

190/000 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F
ترانزیستور A2210

688/000 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92
ترانزیستور BC170

13/500 ریال
B 772 SOT-89 b772

B 772 SOT-89 b772
ترانزیستور B772

39/000 ریال
C 1623 L6 SOT-23

C 1623 L6 SOT-23
ترانزیستور C1623

40/000 ریال
MPSA 94

MPSA 94
ترانزیستور MPSA94

15/600 ریال
SS 8550-Y2 SOT-23

SS 8550-Y2 SOT-23
ترانزیستور SS8550

5/070 ریال
SS 8550 TO-92

SS 8550 TO-92
ترانزیستور SS8550

5/030 ریال
SS 8050 SMD CODE Y1 SOT-23

SS 8050 SMD CODE Y1 SOT-23
ترانزیستور SS8050

4/500 ریال
SS 8050 TO-92

SS 8050 TO-92
ترانزیستور SS8050

5/900 ریال
BCX 56-16 SOT-89

BCX 56-16 SOT-89
ترانزیستور BCX56

45/000 ریال