خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1228 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

39/000 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

53/000 ریال
KTA 1505S-Y SMD CODE AZY

KTA 1505S-Y SMD CODE AZY
ترانزیستور KTA1505S-Y

54/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

5/400 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

5/400 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

5/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A
ترانزیستور ST26025A

1/295/000 ریال
MPSA 42

MPSA 42
ترانزیستور MPSA42

9/020 ریال
B 772 SOT-23 b772

B 772 SOT-23 b772
ترانزیستور B772

16/900 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23
ترانزیستور C3356

73/400 ریال
BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23
ترانزیستور BC857B

8/360 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220
ترانزیستور TT2188

149/000 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F
ترانزیستور A2210

548/000 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92
ترانزیستور BC170

13/500 ریال
B 772 TO-89 b772

B 772 TO-89 b772
ترانزیستور B772

10/500 ریال
C 3012 TO-247F

C 3012 TO-247F
ترانزیستور C3012

209/000 ریال
C 1623 L6 SOT-23

C 1623 L6 SOT-23
ترانزیستور C1623

38/800 ریال
MPSA 94

MPSA 94
ترانزیستور MPSA94

10/000 ریال
SS 8550-Y2 SOT-23

SS 8550-Y2 SOT-23
ترانزیستور SS8550

5/070 ریال
SS 8050 SMD CODE Y1 SOT-23

SS 8050 SMD CODE Y1 SOT-23
ترانزیستور SS8050

4/500 ریال
BCX 56-16 SOT-89

BCX 56-16 SOT-89
ترانزیستور BCX56

28/000 ریال
S 8550 s8550

S 8550 s8550
ترانزیستور S8550

5/980 ریال
BCP 56 SOT-223

BCP 56 SOT-223
ترانزیستور BCP56

40/000 ریال
D 587 OLD

D 587 OLD
ترانزیستور D587

1/695/000 ریال
BF 495C

BF 495C
ترانزیستور BF495C

7/360 ریال
S 8050 s8050

S 8050 s8050
ترانزیستور S8050

4/170 ریال
C 4106 TO-247

C 4106 TO-247
ترانزیستور C4106

90/000 ریال
BC 337-40 SMD

BC 337-40 SMD
ترانزیستور BC337-40

5/640 ریال
BC 337-40

BC 337-40
ترانزیستور BC337-40

5/530 ریال
A 1972 TO-92L ORG

A 1972 TO-92L ORG
ترانزیستور A1972

109/000 ریال
TIP 130 TO-220

TIP 130 TO-220
ترانزیستور TIP130

318/000 ریال
TR 2SC 536

TR 2SC 536
ترانزیستور 2SC536

14/500 ریال
A 733 SOT-23

A 733 SOT-23
ترانزیستور A733

2/790 ریال
C 945 SOT-23

C 945 SOT-23
ترانزیستور C945 SMD SOT-23

1/450 ریال
D 1976

D 1976
ترانزیستور D1976

195/000 ریال
ORG
D 1133 ORG

D 1133 ORG
ترانزیستور D1133

488/000 ریال