خرید مقاومت های 1وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 1وات

120 نوع مقاومت های 1وات موجود می باشد

نمایش 37 تا 72


RES 2.2R 1W

RES 2.2R 1W
مقاومت 2.2 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 8.2M 1W

RES 8.2M 1W
مقاومت 8.2 مگا اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 7.5K 1W

RES 7.5K 1W
مقاومت 7.5 کیلو اهم 1 وات

5/290 ریال
RES 0.68R 1W

RES 0.68R 1W
مقاومت 0.68 اهم 1 وات

4/140 ریال
RES 4.3R 1W

RES 4.3R 1W
مقاومت 4.3 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 1.2R 1W

RES 1.2R 1W
مقاومت 1.2 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 8.2R 1W

RES 8.2R 1W
مقاومت 8.2 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 1.2K 1W

RES 1.2K 1W
مقاومت 1.2 کیلو اهم 1 وات

5/690 ریال
RES 51R 1W

RES 51R 1W
مقاومت 51 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 2R 1W

RES 2R 1W
مقاومت 2 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 240K 1W

RES 240K 1W
مقاومت 240 کیلو اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 56K 1W

RES 56K 1W
مقاومت 56 کیلو اهم 1 وات

4/850 ریال
RES 39K 1W

RES 39K 1W
مقاومت 39 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 3R 1W

RES 3R 1W
مقاومت 3 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 6.8K 1W

RES 6.8K 1W
مقاومت 6.8 کیلو اهم 1 وات

5/520 ریال
RES 270K 1W

RES 270K 1W
مقاومت 270 کیلو اهم 1 وات

4/900 ریال
RES 150K 1W

RES 150K 1W
مقاومت 150 کیلو اهم 1 وات

5/630 ریال
RES 18K 1W

RES 18K 1W
مقاومت 18 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 5.6R 1W

RES 5.6R 1W
مقاومت 5.6 اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 330R 1W

RES 330R 1W
مقاومت 330 اهم 1 وات

4/900 ریال
RES 75R 1W

RES 75R 1W
مقاومت 750 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 1.8R 1W

RES 1.8R 1W
مقاومت 1.8 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 82R 1W

RES 82R 1W
مقاومت 82 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 110K 1W

RES 110K 1W
مقاومت 110 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 15R 1W

RES 15R 1W
مقاومت 15 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 56R 1W

RES 56R 1W
مقاومت 56 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 5.6K 1W

RES 5.6K 1W
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1 وات

4/830 ریال
RES 33K 1W

RES 33K 1W
مقاومت 33 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 20R 1W

RES 20R 1W
مقاومت 20 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 27K 1W

RES 27K 1W
مقاومت 27 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 4.7R 1W

RES 4.7R 1W
مقاومت 4.7 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 390R 1W

RES 390R 1W
مقاومت 390 اهم 1 وات

5/520 ریال
RES 22K 1W

RES 22K 1W
مقاومت 22 کیلو اهم 1 وات

5/170 ریال
RES 6.2R 1W

RES 6.2R 1W
مقاومت 6.2 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 43R 1W

RES 43R 1W
مقاومت 43 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 680R 1W

RES 680R 1W
مقاومت 680 اهم 1 وات

3/740 ریال