خرید مقاومت های 1وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 1وات

120 نوع مقاومت های 1وات موجود می باشد

نمایش 109 تا 120


RES 95R 1W

RES 95R 1W
مقاومت 95 اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 620R 1W

RES 620R 1W
مقاومت 620 اهم 1 وات

3/890 ریال
RES 5.1K 1W

RES 5.1K 1W
مقاومت 5.1 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 50R 1W

RES 50R 1W
مقاومت 50 اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 240R 1W

RES 240R 1W
مقاومت 240 اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 17K 1W

RES 17K 1W
مقاومت 17 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 6.2K 1W

RES 6.2K 1W
مقاومت 6.2 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 30R 1W

RES 30R 1W
مقاومت 30 اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 3.9K 1W

RES 3.9K 1W
مقاومت 3.9 کیلو اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 110R 1W

RES 110R 1W
مقاومت 110 اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 3.6K 1W

RES 3.6K 1W
مقاومت 3.6 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 750R 1W

RES 750R 1W
مقاومت 750 اهم 1 وات

4/860 ریال