خرید مقاومت های 1وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 1وات

120 نوع مقاومت های 1وات موجود می باشد

نمایش 73 تا 108


RES 1R 1W

RES 1R 1W
مقاومت 1 اهم 1 وات

3/940 ریال
RES 0.33R 1W

RES 0.33R 1W
مقاومت 0.33 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 0.75R 1W

RES 0.75R 1W
مقاومت 0.75 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 1.5R 1W

RES 1.5R 1W
مقاومت 1.5 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 180R 1W

RES 180R 1W
مقاومت 180 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 200K 1W

RES 200K 1W
مقاومت 200 کیلو اهم 1 وات

4/020 ریال
RES 62K 1W

RES 62K 1W
مقاومت 62 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 12K 1W

RES 12K 1W
مقاومت 12 کیلو اهم 1 وات

5/520 ریال
RES 120R 1W

RES 120R 1W
مقاومت 120 اهم 1 وات

3/580 ریال
RES 33R 1W

RES 33R 1W
مقاومت 33 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 51K 1W

RES 51K 1W
مقاومت 51کیلو اهم 1 وات

5/630 ریال
RES 27R 1W

RES 27R 1W
مقاومت 27 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 510R 1W

RES 510R 1W
مقاومت 510 اهم 1 وات

4/020 ریال
RES 15K 1W

RES 15K 1W
مقاومت 15 کیلو اهم 1وات

5/520 ریال
RES 39R 1W

RES 39R 1W
مقاومت 39 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 220R 1W

RES 220R 1W
مقاومت 220 اهم 1 وات

4/900 ریال
RES 91R 1W

RES 91R 1W
مقاومت 91 اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 68K 1W

RES 68K 1W
مقاومت 68 کیلو اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 82K 1W

RES 82K 1W
مقاومت 82 کیلو اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 68R 1W

RES 68R 1W
مقاومت 68 اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 91K 1W

RES 91K 1W
مقاومت 91 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 470K 1W

RES 470K 1W
مقاومت 470 کیلو اهم 1 وات

5/690 ریال
RES 47R 1W

RES 47R 1W
مقاومت 47 اهم 1 وات

5/170 ریال
RES 130K 1W

RES 130K 1W
مقاومت 130 کیلو اهم 1 وات

6/470 ریال
RES 100K 1W

RES 100K 1W
مقاومت 100 کیلو اهم 1 وات

4/900 ریال
RES 390K 1W

RES 390K 1W
مقاومت 390 کیلو اهم 1 وات

5/690 ریال
RES 10R 1W

RES 10R 1W
مقاومت 10 اهم 1 وات

3/740 ریال
RES 36K 1W

RES 36K 1W
مقاومت 36 کیلو اهم 1 وات

5/580 ریال
RES 0.66R 1W

RES 0.66R 1W

3/580 ریال
RES 510K 1W

RES 510K 1W

3/000 ریال
RES 3K 1W

RES 3K 1W

3/000 ریال
RES 62R 1W 1%

RES 62R 1W 1%

2/400 ریال
RES 10R 1W 1%

RES 10R 1W 1%

2/500 ریال
RES 500K 1W

RES 500K 1W
مقاومت 500 کیلو اهم 1 وات

2/500 ریال
RES 2.7R 1W 1%

RES 2.7R 1W 1%

5/500 ریال
RES 16K 1W

RES 16K 1W
مقاومت 16 کیلو اهم 1وات

3/610 ریال