خرید مقاومت 1/8 وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1/8 وات

24 نوع مقاومت 1/8 وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 24


RES 510R 1/8W

RES 510R 1/8W
مقاومت 510 اهم 1/8 وات

400 ریال
RES 27K 1/8W

RES 27K 1/8W

620 ریال
470R 1/8W

470R 1/8W

940 ریال
RES 3.3K 1/8W

RES 3.3K 1/8W
مقاومت 3.3 کیلو اهم 1/8 وات

490 ریال
RES 680R 1/8W

RES 680R 1/8W
مقاومت 680 اهم 1/8 وات

400 ریال
RES 1K 1/8W

RES 1K 1/8W
مقاومت 1 کیلو اهم 1/8 وات

710 ریال
RES 33K 1/8W

RES 33K 1/8W
مقاومت 33 کیلو اهم 1/8 وات

590 ریال
RES 10K 1/8W

RES 10K 1/8W
مقاومت 10 کیلو اهم 1/8 وات

710 ریال
RES 4.7K 1/8W

RES 4.7K 1/8W
مقاومت 4.7 کیلواهم 1/8 وات

600 ریال
RES 6.8K 1/8W

RES 6.8K 1/8W
مقاومت 6.8 کیلواهم 1/8 وات

710 ریال
RES 82K 1/8W

RES 82K 1/8W
مقاوت 82 کیلو اهم 1/8 وات

960 ریال
RES 1R 1/8W

RES 1R 1/8W
مقاومت 1 اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 20K 1/8W

RES 20K 1/8W
مقاومت 20 کیلو اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 24K 1/8W

RES 24K 1/8W
مقاومت 24 کیلو اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 56R 1/8W

RES 56R 1/8W
مقاومت 56 اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 180R 1/8W

RES 180R 1/8W
مقاومت 180 اهم 1/8 وات

660 ریال
RES 22R 1/8W

RES 22R 1/8W
مقاومت 22 اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 5.6K 1/8W

RES 5.6K 1/8W
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 180K 1/8W

RES 180K 1/8W
مقاومت 180 کیلو اهم 1/8 وات

912 ریال
RES 110R 1/8W

RES 110R 1/8W
مقاومت 110 اهم 1/8 وات

910 ریال
RES 22K 1/8W

RES 22K 1/8W
مقاومت 22 کیلو اهم 1/8 وات

912 ریال
RES 2.2R 1/8W

RES 2.2R 1/8W
مقاومت 2.2 اهم 1/8 وات

912 ریال