خرید مقاومت های 1وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 1وات

120 نوع مقاومت های 1وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 270R 1W

RES 270R 1W

3/900 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W
مقاومت 140 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/500 ریال
RES 2.4R 1W 1%

RES 2.4R 1W 1%

2/500 ریال
RES 0.27R 1W

RES 0.27R 1W
مقاومت 0.27 اهم 1 وات

3/120 ریال
RES 0.15R 1W

RES 0.15R 1W
مقاومت 0.15 اهم 1 وات

4/900 ریال
RES 220K 1W

RES 220K 1W

4/900 ریال
RES 2.7R 1W

RES 2.7R 1W

3/430 ریال
RES 2K 1W

RES 2K 1W

3/430 ریال
RES 3.9R 1W

RES 3.9R 1W

3/430 ریال
RES 6.8R 1W

RES 6.8R 1W

3/430 ریال
RES 75K 1W

RES 75K 1W

3/430 ریال
RES 680K 1W

RES 680K 1W

3/430 ریال
RES 820K 1W

RES 820K 1W

3/430 ریال
RES 1.2M 1W

RES 1.2M 1W

3/430 ریال
RES 150R 1W

RES 150R 1W
مقاومت 150 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 560K 1W

RES 560K 1W
مقاومت 560 کیلو اهم 1 وات

4/500 ریال
RES 1.5K 1W

RES 1.5K 1W
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1 وات

4/950 ریال
RES 10K 1W

RES 10K 1W
مقاومت 10 کیلو اهم 1 وات

4/950 ریال
RES 4.2R 1W

RES 4.2R 1W
مقاومت 4.2 اهم 1 وات

5/400 ریال
RES 3.3K 1W

RES 3.3K 1W
مقاومت 3.3 کیلو 1 وات

4/900 ریال
RES 2.7K 1W

RES 2.7K 1W
مقاومت 2.7 کیلو 1 وات

4/750 ریال
RES 560R 1W

RES 560R 1W
مقاومت 560 اهم 1 وات

4/400 ریال
RES 47K 1W

RES 47K 1W
مقاومت 47 کیلو اهم 1 وات

4/500 ریال
RES 100R 1W

RES 100R 1W
مقاومت 100 اهم 1 وات

3/300 ریال
RES 5.1R 1W

RES 5.1R 1W
مقاومت 5.1 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 330K 1W

RES 330K 1W
مقاومت 330 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 3.3R 1W

RES 3.3R 1W
مقاومت 3.3 اهم 1 وات

3/200 ریال
RES 0.22R 1W

RES 0.22R 1W
مقاومت 0.22 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 22R 1W

RES 22R 1W
مقاومت 22 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 0.47R 1W

RES 0.47R 1W
مقاومت 0.47 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 0.5R 1W

RES 0.5R 1W
مقاومت 0.5 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 0.82R 1W

RES 0.82R 1W
مقاومت 0.82 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 2.2R 1W

RES 2.2R 1W
مقاومت 2.2 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 8.2M 1W

RES 8.2M 1W
مقاومت 8.2 مگا اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 7.5K 1W

RES 7.5K 1W
مقاومت 7.5 کیلو اهم 1 وات

4/600 ریال