خرید مقاومت های 1وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت های 1وات

112 نوع مقاومت های 1وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 0.27R 1W

RES 0.27R 1W

3/120 ریال
RES 220K 1W

RES 220K 1W

4/800 ریال
RES 2.7R 1W

RES 2.7R 1W

3/430 ریال
RES 2K 1W

RES 2K 1W

3/430 ریال
RES 3.9R 1W

RES 3.9R 1W

3/430 ریال
RES 6.8R 1W

RES 6.8R 1W

3/430 ریال
RES 75K 1W

RES 75K 1W

3/430 ریال
RES 680K 1W

RES 680K 1W

3/430 ریال
RES 820K 1W

RES 820K 1W

3/430 ریال
RES 1.2M 1W

RES 1.2M 1W

3/430 ریال
RES 470R 1W

RES 470R 1W
مقاومت 470 اهم 1 وات

4/950 ریال
RES 150R 1W

RES 150R 1W
مقاومت 150 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 1K 1W

RES 1K 1W
مقاومت 1 کیلو اهم 1 وات

5/200 ریال
RES 560K 1W

RES 560K 1W
مقاومت 560 کیلو اهم 1 وات

4/500 ریال
RES 1.5K 1W

RES 1.5K 1W
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1 وات

4/950 ریال
RES 10K 1W

RES 10K 1W
مقاومت 10 کیلو اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 4.2R 1W

RES 4.2R 1W
مقاومت 4.2 اهم 1 وات

5/400 ریال
RES 2.7K 1W

RES 2.7K 1W
مقاومت 2.7 کیلو 1 وات

4/750 ریال
RES 560R 1W

RES 560R 1W
مقاومت 560 اهم 1 وات

4/400 ریال
RES 47K 1W

RES 47K 1W
مقاومت 47 کیلو اهم 1 وات

4/500 ریال
RES 100R 1W

RES 100R 1W
مقاومت 100 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 5.1R 1W

RES 5.1R 1W
مقاومت 5.1 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 330K 1W

RES 330K 1W
مقاومت 330 کیلو اهم 1 وات

3/610 ریال
RES 3.3R 1W

RES 3.3R 1W
مقاومت 3.3 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 0.22R 1W

RES 0.22R 1W
مقاومت 0.22 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 22R 1W

RES 22R 1W
مقاومت 22 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 0.47R 1W

RES 0.47R 1W
مقاومت 0.47 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 2.7R 1W 1%

RES 2.7R 1W 1%

5/500 ریال
RES 0.5R 1W

RES 0.5R 1W
مقاومت 0.5 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 0.82R 1W

RES 0.82R 1W
مقاومت 0.82 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 2.2R 1W

RES 2.2R 1W
مقاومت 2.2 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 8.2M 1W

RES 8.2M 1W
مقاومت 8.2 مگا اهم 1 وات

4/860 ریال
RES 0.68R 1W

RES 0.68R 1W
مقاومت 0.68 اهم 1 وات

3/600 ریال
RES 4.3R 1W

RES 4.3R 1W
مقاومت 4.3 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 1.2R 1W

RES 1.2R 1W
مقاومت 1.2 اهم 1 وات

3/260 ریال
RES 8.2R 1W

RES 8.2R 1W
مقاومت 8.2 اهم 1 وات

3/260 ریال