خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

166 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 110R 1/4W 1%

RES 110R 1/4W 1%

مقاومت 110 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 68R 1/4W 1%

RES 68R 1/4W 1%

مقاومت 68 اهم 1/4 وات 1درصد

1/730 ریال
موجود RES 3K 1/4W 1%

RES 3K 1/4W 1%

مقاومت 3 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 453R 1/4W 1%

RES 453R 1/4W 1%

مقاومت 453 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 38.3R 1/4W 1%

RES 38.3R 1/4W 1%

مقاومت 38.3 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 118K 1/4W 1%

RES 118K 1/4W 1%

مقاومت 118 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 348R 1/4W 1%

RES 348R 1/4W 1%

مقاومت 348 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 161R 1/4W 1%

RES 161R 1/4W 1%

مقاومت 161 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 28.7K 1/4W 1%

RES 28.7K 1/4W 1%

مقاومت 28.7 کيلواهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 455R 1/4W 1%

RES 455R 1/4W 1%

مقاومت 455 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 40.7K 1/4W 1%

RES 40.7K 1/4W 1%

مقاومت 40.7 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 6.49K 1/4W 1%

RES 6.49K 1/4W 1%

مقاومت 6.49 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 7.15K 1/4W 1%

RES 7.15K 1/4W 1%

مقاومت 7.15 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 165K 1/4W 1%

RES 165K 1/4W 1%

مقاومت 165 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 255K 1/4W 1%

RES 255K 1/4W 1%

مقاومت 255 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 549K 1/4W 1%

RES 549K 1/4W 1%

مقاومت 549 کيلو اهم 1/4 وات 1درصد

1/730 ریال
موجود RES 4.02M 1/4W 1%

RES 4.02M 1/4W 1%

مقاومت 4.02 مگا اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 64.9K 1/4W 1%

RES 64.9K 1/4W 1%

مقاومت 64.9 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 82.5R 1/4W 1%

RES 82.5R 1/4W 1%

مقاومت 82.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 402R 1/4W 1%

RES 402R 1/4W 1%

مقاومت 402 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 62R 1/4W 1%

RES 62R 1/4W 1%

مقاومت 62 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 536K 1/4W 1%

RES 536K 1/4W 1%

مقاومت 536 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 40.2K 1/4W 1%

RES 40.2K 1/4W 1%

مقاومت 40.2 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 1M 1/4W 1%

RES 1M 1/4W 1%

مقاومت 1 مگا اهم 1/4 وات 1 درصد

2/140 ریال
موجود RES 71.5K 1/4W 1%

RES 71.5K 1/4W 1%

مقاومت 71.5 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 120R 1/4W 1%

RES 120R 1/4W 1%

مقاومت 120 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 2.32M 1/4W 1%

RES 2.32M 1/4W 1%

مقاومت 2.32 مگا اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 383K 1/4W 1%

RES 383K 1/4W 1%

مقاومت 383 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 274K 1/4W 1%

RES 274K 1/4W 1%

مقاومت 274 کيلو اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال
موجود RES 255R 1/4W 1%

RES 255R 1/4W 1%

مقاومت 255 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/730 ریال