خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 109 تا 144


RES 455R 1/4W 1%

RES 455R 1/4W 1%
مقاومت 455 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 453R 1/4W 1%

RES 453R 1/4W 1%
مقاومت 453 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 10R 1/4W 1%

RES 10R 1/4W 1%
مقاومت 10 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 7.5R 1/4W 1%

RES 7.5R 1/4W 1%
مقاومت 7.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 6.2R 1/4W 1%

RES 6.2R 1/4W 1%
مقاومت 6.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 5.6R 1/4W 1%

RES 5.6R 1/4W 1%
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/560 ریال
RES 2.7R 1/4W 1%

RES 2.7R 1/4W 1%
مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 1.5R 1/4W 1%

RES 1.5R 1/4W 1%
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 1R 1/4W 1%

RES 1R 1/4W 1%
مقاومت 1 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/430 ریال
RES 24.9R 1/4W 1%

RES 24.9R 1/4W 1%
مقاومت 24.9 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 2.49R 1/4W 1%

RES 2.49R 1/4W 1%
مقاومت 2.49 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال