خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 181 تا 191


RES 0.5R 1/4W 1%

RES 0.5R 1/4W 1%
مقاومت 0.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 16R 1/4W 1%

RES 16R 1/4W 1%
مقاومت 16 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 15R 1/4W 1%

RES 15R 1/4W 1%
مقاومت 15 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 11R 1/4W 1%

RES 11R 1/4W 1%
مقاومت 11 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 6.8R 1/4W 1%

RES 6.8R 1/4W 1%
مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 5R 1/4W 1%

RES 5R 1/4W 1%
مقاومت 5 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 4.7R 1/4W 1%

RES 4.7R 1/4W 1%
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/900 ریال
RES 3R 1/4W 1%

RES 3R 1/4W 1%
مقاومت 3 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 2.5R 1/4W 1%

RES 2.5R 1/4W 1%
مقاومت 2.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 1.2R 1/4W 1%

RES 1.2R 1/4W 1%
مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال