خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 169K 1/4W 1%

RES 169K 1/4W 1%

1/490 ریال
RES 8.2K 1/4W 1%

RES 8.2K 1/4W 1%

1/150 ریال
RES 1.91K 1/4W 1%

RES 1.91K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 4.32K 1/4W 1%

RES 4.32K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 200K 1/4W 1%

RES 200K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 619R 1/4W 1%

RES 619R 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 3.01K 1/4W 1%

RES 3.01K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 13K 1/4W 1%

RES 13K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 365K 1/4W 1%

RES 365K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 82.5K 1/4W 1%

RES 82.5K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 5.11K 1/4W 1%

RES 5.11K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 91K 1/4W 1%

RES 91K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 58K 1/4W 1%

RES 58K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 14K 1/4W 1%

RES 14K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 698K 1/4W 1%

RES 698K 1/4W 1%

1/430 ریال
RES 909R 1/4W 1%

RES 909R 1/4W 1%
مقاومت 909 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/430 ریال
RES 510K 1/4W 1%

RES 510K 1/4W 1%
مقاومت 510 کیلواهم 1/4 وات

1/430 ریال
RES 0.47R 1/4W 1%

RES 0.47R 1/4W 1%
مقاومت 0.47 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 4.99R 1/4W 1%

RES 4.99R 1/4W 1%
مقاومت 4.99 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 88.7R 1/4W 1%

RES 88.7R 1/4W 1%
مقاومت 88.7 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 18.2R 1/4W 1%

RES 18.2R 1/4W 1%
مقاومت 18.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 4.75R 1/4W 1%

RES 4.75R 1/4W 1%
مقاومت 4.75 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال