خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 73 تا 108


RES 422R 1/4W 1%

RES 422R 1/4W 1%
مقاومت 422 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 402R 1/4W 1%

RES 402R 1/4W 1%
مقاومت 402 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 348R 1/4W 1%

RES 348R 1/4W 1%
مقاومت 348 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 340R 1/4W 1%

RES 340R 1/4W 1%
مقاومت 340 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 255R 1/4W 1%

RES 255R 1/4W 1%
مقاومت 255 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 240R 1/4W 1%

RES 240R 1/4W 1%
مقاومت 240 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 220R 1/4W 1%

RES 220R 1/4W 1%
مقاومت 220 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/810 ریال
RES 200R 1/4W 1%

RES 200R 1/4W 1%
مقاومت 200 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/950 ریال
RES 182R 1/4W 1%

RES 182R 1/4W 1%
مقاومت 182 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 180R 1/4W 1%

RES 180R 1/4W 1%
مقاومت 180 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 150R 1/4W 1%

RES 150R 1/4W 1%
مقاومت 150 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/070 ریال
RES 147R 1/4W 1%

RES 147R 1/4W 1%
مقاومت 147 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 130R 1/4W 1%

RES 130R 1/4W 1%
مقاومت 130 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 120R 1/4W 1%

RES 120R 1/4W 1%
مقاومت 120 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 110R 1/4W 1%

RES 110R 1/4W 1%
مقاومت 110 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 100R 1/4W 1%

RES 100R 1/4W 1%
مقاومت 100 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/870 ریال
RES 82.5R 1/4W 1%

RES 82.5R 1/4W 1%
مقاومت 82.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/430 ریال
RES 82R 1/4W 1%

RES 82R 1/4W 1%
مقاومت 82 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 68R 1/4W 1%

RES 68R 1/4W 1%
مقاومت 68 اهم 1/4 وات 1درصد

2/580 ریال
RES 62R 1/4W 1%

RES 62R 1/4W 1%
مقاومت 62 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 56R 1/4W 1%

RES 56R 1/4W 1%
مقاومت 56 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/870 ریال
RES 47R 1/4W 1%

RES 47R 1/4W 1%
مقاومت 47 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/900 ریال
RES 38.3R 1/4W 1%

RES 38.3R 1/4W 1%
مقاومت 38.3 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 33R 1/4W 1%

RES 33R 1/4W 1%
مقاومت 33 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/430 ریال
RES 27R 1/4W 1%

RES 27R 1/4W 1%
مقاومت 27 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 22R 1/4W 1%

RES 22R 1/4W 1%
مقاومت 22 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/870 ریال